Egzamin gimnazjalny 2015: matematyka i przedmioty przyrodnicze już jutro! Jak wyglądał egzamin gimnazjalny w 2014 roku? Sprawdź!

Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej rozpocznie się jutro, 22 kwietnia o 9:00. Egzamin gimnazjalny sprawdza wiedzę z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Co przysporzyło uczniom najwięcej kłopotów rok temu? Zobacz wyniki egzaminu z 2014 r.!
Egzamin gimnazjalny: matematyka nie taka trudna?

Na rozwiązanie testu z matematyki gimnazjaliści mieli 90 minut. Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych oraz 3 otwarte. W niektórych zadaniach uczeń musiał ocenić prawdziwość matematycznych twierdzeń. Najmniej kłopotów w tej części egzaminu matematyczno-przyrodniczego przysporzyły zadania związanie z obliczaniem procentów danej liczby oraz czasu, który byłby potrzebny na pokonanie odległości przy podanej prędkości. Gimnazjaliści poradzili sobie również z arytmetyką: szacowaniem wartości ułamków, działaniami na potęgach czy odczytywaniem wykresu funkcji liniowej. Uczniowie sprawnie posługiwali się także danymi umieszczonymi na schemacie rysunkowym, umiejętnie wykorzystywali proporcjonalność prostą.

Egzamin gimnazjalny: co było najtrudniejsze na egzaminie z matematyki?

W arkuszu z matematyki najbardziej skomplikowane okazały się polecenia związane z geometrią. Zaledwie jedno z zadań zostało rozwiązane przez ponad połowę zdających. Problematyczne okazało się odczytanie powiązań między pojawiającymi się w zadaniu wielkościami, co widać zwłaszcza w dwóch pytaniach zamkniętych (zad. 18. i 20.), które sprawdzały umiejętność obliczania objętości brył. W egzaminie z matematyki niełatwe okazało się też zadanie sprawdzające wiedzę z szacowania wielkości pierwiastka drugiego stopnia (zad.7), z którym nie poradziła sobie ponad połowa gimnazjalistów.

Egzamin gimnazjalny: przedmioty przyrodnicze w części matematyczno-przyrodniczej

Druga część egzaminu w części matematyczno-przyrodniczej sprawdzała wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki oraz geografii. Arkusz składał się z 24 poleceń zamkniętych. Które przedmioty przyrodnicze okazały się najtrudniejsze?

Egzamin gimnazjalny: zadania z biologii w części matematyczno-przyrodniczej

Najmniej trudności gimnazjaliści mieli z poleceniem sprawdzających wiadomości o zasadach dziedziczenia grup krwi u człowieka. Trudniejsze okazało się ustalenie prawdopodobieństwa urodzenia się dziecka z określoną grupą krwi - z tym zadaniem poradziła sobie blisko połowa zdających. Całkiem łatwe było zadanie, którego bohaterami były wciornastka i dobroczynka, gatunki prawdopodobnie znane małej liczbie uczniów.

22 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2015, matematyka (oficjalne arkusze)

- 22 kwietnia 2015 r. - Sprawdź swoją wiedzę: egzamin gimnazjalny 2014, matematyka, poziom podstawowy (przykładowe odpowiedzi)

Egzamin gimnazjalny: chemia była najtrudniejszym przedmiotem przyrodniczym

W poleceniach z chemii łatwe dla zdających było pozyskiwanie informacji dzięki jej odczytywaniu. Kłopoty zaczynały się, kiedy informacje wymagały interpretacji z wykorzystaniem wiedzy z zajęć szkolnych. Z zadaniem 8., które dotyczyło odczytywania z układu okresowego informacji o pierwiastkach, poradziła sobie zdecydowana większość, jednak co czwarty gimnazjalista nie wiedział, że na podstawie układu okresowego pierwiastków da się ustalić najwyższą wartościowość pierwiastków grup głównych względem tlenu. Zdający nie potrafili poprawnie zapisać równań reakcji chemicznych.

Egzamin gimnazjalny: fizyka najstraszniejsza w części matematyczno-przyrodniczej?

Bez większych problemów uczniowie rozwiązali zadanie 13. sprawdzające umiejętność posługiwania się pojęciem prędkości do opisu ruchu, przetworzenie danych z tabeli oraz rozpoznanie wykresów zależności drogi i prędkości od czasu. Najtrudniejszym zadaniem z fizyki w części matematyczno-przyrodniczej okazało się polecenie 15., które sprawdzało, czy uczeń potrafi wykorzystać informacje dotyczące gęstości oraz ciepła.

Egzamin gimnazjalny: geografia na egzaminie gimnazjalnym 2014

Zadania z geografii sprawdzały umiejętności posługiwania się skalą mapy, lokalizacji na mapie poszczególnych obiektów, oceniania wpływu gór na cechy środowiska przyrodniczego i gospodarkę czy też ustalania konsekwencji ruchu obiegowego Ziemi. Najwięcej kłopotów przysporzyło zadanie 23. - wymagało ustalenia walorów turystycznych wybranego regionu Polski.

Egzamin gimnazjalny: co w części matematyczno-przyrodniczej było najtrudniejsze?

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że opanowanie wiadomości z zakresu matematyki utrzymuje się na podobnym poziomie. Najwięcej trudności przysporzyły zadania związane z geometrią, zwłaszcza te wymagające wyobraźni przestrzennej. Najprostsze były te polecenia w części matematyczno-przyrodniczej, które umieszczone były w kontekście praktycznym, a także te znane uczniom z lekcji matematyki. Znacznie bardziej problematyczne okazały się zadania, gdzie dane zostały zaprezentowane w sposób nietypowy. Natomiast z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych wyraźnie widać, że najtrudniejsze okazały się polecenia dotyczące doświadczeń.