Jak podróżować po świecie za darmo? Poznaj Erasmus+

Warto zapoznać się z możliwościami programu Erasmus+, dzięki któremu studenci mogą podróżować i uczyć się w innych państwach europejskich.
Dlaczego wprowadzono Erasmus+?

Obecne programy prowadzone przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury, takie jak "Uczenie się przez całe życie", "Młodzież w działaniu" i inne inicjatywy międzynarodowe, zostały zatwierdzone do realizacji w ramach okresu budżetowego Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Ponieważ obecny okres budżetowy dobiega końca, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury dokonała przeglądu programów wspierających edukację, szkolenia, młodzież i sport oraz przeanalizowała propozycje udoskonaleń, które mają zwiększyć skuteczność tych programów i płynące z nich korzyści.

W rezultacie opracowano propozycję, która ma radykalnie zmienić strukturę programów. Zapewni to większą przejrzystość i uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania. Proponowana nazwa programu to Erasmus+. Zastąpi on istniejące obecnie programy w obszarze edukacji, młodzieży i sportu. Dzięki wprowadzeniu tylko jednego programu nastąpi ujednolicenie i uproszczenie zasad uczestnictwa i procedur. Główne działania istniejących programów będą nadal realizowane (tj. mobilność edukacyjna, projekty współpracy i wsparcie reform w obszarze edukacji). Erasmus+ zaoferuje również szereg nowych propozycji, takich jak system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych przez studentów podejmujących studia drugiego stopnia (magisterskie) w innym kraju, sojusze na rzecz wiedzy i sojusze na rzecz umiejętności sektorowych.

Co nowego daje Erasmus+?

Erasmus+ zapewni większe wsparcie studentom chcącym rozwinąć swoje umiejętności językowe przed udaniem się na studia lub podjęciem pracy w ramach stypendium Erasmus.

Stypendia Erasmus+ będą lepiej dostosowane do konkretnych potrzeb (takich jak koszty utrzymania w państwie docelowym) i zapewnią większą pomoc studentom z mniej uprzywilejowanych środowisk, osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z regionów najbardziej oddalonych.

Dzięki gwarancjom kredytowym wzrośnie również wsparcie dla studentów chcących odbyć pełne studia magisterskie w innym państwie europejskim. Z gwarancji tych skorzystają przede wszystkim studenci z uboższych środowisk, którzy w przeszłości nie mieli możliwości studiowania za granicą z powodu braku krajowych stypendiów lub kredytów.

Karta Erasmus

Nowa Karta Erasmus będzie gwarancją udanego wyjazdu na studia, ponieważ instytucje szkolnictwa wyższego będą zawierały bardziej rygorystyczne umowy, w których określony zostanie minimalny poziom umiejętności językowych studenta i szczegółowe informacje na temat zakwaterowania i warunków wizowych.

Bezrobocie młodzieży - czy zmniejszy je program Erasmus+?

Erasmus+ przyczyni się do walki z bezrobociem młodzieży, pomagając młodym ludziom w zdobywaniu kluczowych umiejętności, takich jak biegłe posługiwanie się językiem obcym, łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi i przystosowywania się do nowych warunków, dając im możliwość nauczenia się, jak żyć i pracować z osobami różnych narodowości i kultur.

Erasmus+ ułatwi współpracę między uczelniami i pracodawcami, aby zapewnić studentom korzyści płynące z programów nauczania dostosowanych do umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Program pomoże także placówkom edukacyjnym i organizacjom młodzieżowym w nawiązaniu ściślejszych kontaktów z sektorem przedsiębiorstw.

W ramach programu wspierane będą również reformy polityczne w priorytetowych obszarach, takich jak umiejętności cyfrowe i zwiększona przydatność na rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego. W programie Erasmus+ przywiązuje się też dużą wagę do nieformalnego uczenia się. Wszystko wskazuje na to, że pracodawcy doceniają umiejętności zdobyte w drodze uczenia się pozaformalnego, na przykład pracy wolontariackiej. Potwierdzają to uczestnicy wolontariatu europejskiego: 75 proc. z nich twierdzi, że dzięki temu doświadczeniu poprawiły się ich perspektywy zawodowe. Z badań wynika również, że studenci, którzy odbyli część studiów za granicą, mają większe szanse na podjęcie swojej pierwszej pracy w innym kraju.

Czy jeśli ktoś brał udział w programie Erasmus, może wziąć udział w programie Erasmus+?

W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące).

Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą. Wcześniejszy udział w wymianie Erasmus w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" zostanie uwzględniony w przypadku studentów starających się o stypendium Erasmus+ w ramach tego samego cyklu studiów. Na przykład, jeśli w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" dany student otrzymał w przeszłości stypendium Erasmus na sześć miesięcy nauki na poziomie studiów magisterskich, wówczas może on jeszcze skorzystać ze stypendium Erasmus+ na studia magisterskie, ale maksymalnie do sześciu miesięcy. Jeśli jednak ten sam student podejmie studia doktoranckie, może on otrzymać wsparcie z Erasmus+ na okres do 12 miesięcy, ponieważ w tym przypadku chodzi o wyższy cykl studiów.

Inne rodzaje mobilności, takie jak praktyki Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" lub wolontariat europejski w ramach programu "Młodzież w działaniu", nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu 12 miesięcy przypadającego na jeden cykl studiów wyższych lub praktyki zawodowej w programie Erasmus+.

Jakie stypendia będą mogli otrzymać studenci?

Celem jest lepsza harmonizacja kryteriów ustalania poziomu unijnych stypendiów dla studentów, a jednocześnie zapewnienie elastyczności uwzględniającej popyt na stypendia oraz inne źródła finansowania, które różnią się w zależności od państwa. Oprócz stypendium ze środków UE studenci mogą też otrzymywać wsparcie od organów krajowych, regionalnych lub lokalnych. 

Poziom unijnego stypendium zależeć będzie w pierwszym rzędzie od kraju będącego celem wyjazdu. Państwa uczestniczące w programie Erasmus+ zostaną podzielone na trzy grupy w zależności od kosztów utrzymania. Studenci podejmujący naukę w kraju zaliczanym do tej samej grupy, co ich państwo pochodzenia, (tj. o podobnych kosztach utrzymania) otrzymają stypendium UE mieszczące się w średnim przedziale 200-450 euro miesięcznie.

Kwota stypendium zostanie ustalona przez krajową agencję odpowiedzialną za zarządzanie stypendiami Erasmus+ w danym państwie. Agencja ta będzie brała pod uwagę poziom zainteresowania stypendiami oraz inne źródła finansowania. Przykładowo może przyznać instytucjom szkolnictwa wyższego minimalny lub maksymalny przedział stypendiów, w przypadku gdy możliwości współfinansowania są dostępne tylko w niektórych regionach lub instytucjach.

Studentom wyjeżdżającym do państwa o wyższych kosztach utrzymania oprócz stypendium w średnim przedziale przyznany zostanie także dodatek w wysokości co najmniej 50 euro na miesiąc (lecz nie więcej niż 500 euro na miesiąc). Z kolei studenci wybierający się do kraju o niższych kosztach utrzymania otrzymają średnie stypendium pomniejszone o co najmniej 50 euro miesięcznie (do kwoty nie mniejszej niż 150 euro miesięcznie). Wyższe stypendia UE trafią do studentów z najbardziej oddalonych regionów i państw uczestniczących w programie.

Erasmus+ a praktyka zawodowa

Poziom unijnego stypendium zależeć będzie również od tego, czy wyjazd odbywa się w celu odbycia studiów czy też praktyki zawodowej. Osoby uczestniczące w praktykach zawodowych otrzymają dodatkowo 100-200 euro na miesiąc (oprócz zwykłego stypendium przyznawanego na naukę), ponieważ często nie mają one dostępu do tańszego zakwaterowania i stołówek dla studentów. Poziom tych stypendiów będzie ustalany przez krajową agencję lub instytucję szkolnictwa wyższego w przypadku współfinansowania ze środków regionalnych lub lokalnych.

Przewiduje się także specjalne rozwiązania dla studentów z rodzin o niskich dochodach: w zależności od wsparcia udzielonego na szczeblu krajowym organy krajowe mogą zdecydować o przyznaniu takim studentom wyjeżdżającym za granicę dodatku do zwykłego stypendium, w wysokości 100-200 euro miesięcznie z budżetu UE. Ponadto studenci o specjalnych potrzebach mogą wnioskować o wyższe stypendium UE na pokrycie dodatkowych kosztów.Więcej o: