Wyniki matur 2013 - nie zdał co piąty maturzysta

Dziś, 28 czerwca br, absolwenci szkół średnich zapoznali się z wynikami matur 2013. 19 % uczniów nie zdało egzaminu maturalnego. 13 % ma prawo przystąpić do sierpniowej poprawki. Najwięcej problemów tegorocznym maturzystom sprawiła: fizyka, geografia oraz chemia. Wyniki matury zadecydują o tym, czy i gdzie absolwenci szkół średnich dostaną się na studia.
Do matury 2013 przystąpiło ponad 365 tys. uczniów. Maraton maturalny trwał od 7 do 28 maja br. Maturzyści najczęściej wybierali WOS, geografię i biologię. Żeby zaliczyć każdy z egzaminów, trzeba było zdobyć minimum 30 proc. punktów.

Tegoroczne wyniki są bardzo zbliżone do zeszłorocznych wyników, podobny odsetek uczniów nie zdał egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

Do egzaminu w maju przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.W części obowiązkowej absolwenci szkół średnich zdawali: język polski, matematykę oraz język nowożytny. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogli je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Nie wiesz, jaki zawód będzie dla Ciebie idealny? Sprawdzisz to za darmo, wypełniając kwestionariusz na serwisie Edulandia.pl. - Kompas zawodowyJęzyk polski - problemy z wypracowaniem

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdawało 329 043 maturzystów. Średni wynik wynosił 55 %. 4 % tegorocznych maturzystów nie zdało języka polskiego na poziomie podstawowym. Z poziomu rozszerzonego, absolwenci szkół średnich uzyskali o jeden punkt procentowy mniej (54%).

Jak co roku najwięcej problemów maturzystom sprawiło napisanie wypracowania na wybrany temat nawiązujący do fragmentu tekstu literackiego podanego w arkuszu. Podczas pisania wypracowania maturzyści musieli zadbać o poprawny kształt językowy i kompozycyjny swojego tekstu. Mieli do wyboru jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy temat brzmiał: "Porównaj obrazy przeszłości i refleksje na temat pamięci ukazane we fragmentach noweli Elizy Orzeszkowej Gloria victis i w wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Mazowsze. W analizie zwróć uwagę na osoby mówiące w obu tekstach". Drugi temat: "Co o autorytecie pisał w Przedwiośniu Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów."

Uczniowie chętniej analizują i interpretują utwory prozatorskie. Przy pisaniu wypracowania maturzyści mieli problem ze sformułowaniem podsumowania własnych obserwacji analitycznych, co wymaga umiejętności wnioskowania i syntezowania. Niepokój budzi rosnąca kolokwializacja języka, a także nieumiejętność sformułowania i podsumowania własnych obserwacji analitycznych. Dlatego też egzaminatorzy apelują o komponowanie uporządkowanych wypowiedzi oraz zachowanie zasad poprawnej pisowni.Matematyka - w tym roku trudna?

Podobnie jak w zeszłym roku, 15 % osób nie zdało matematyki na poziomie podstawowym. Średni wynik z tej części egzaminu wyniósł 55%.

Centralna Komisja Edukacyjna ma na celu sprawdzenie dojrzałości myślenia matematycznego i umiejętności doboru argumentów dla potwierdzenia bądź odrzucenia sformułowanej w zadaniu tezy. Arkusz egzaminacyjny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania. Zadania zamknięte miały na celu sprawdzić umiejętności interpretacji tekstu matematycznego i formułowania uzyskanych wyników, używania podstawowych pojęć matematycznych, znajomości definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zadania otwarte, które wymagały przeprowadzenia krótkiego rozumowania, podobnie jak w latach ubiegłych okazały się najtrudniejsze. Zadania dotyczące rozumowania i argumentacji w dalszym ciągu są mało opanowane przez osoby zdające.

Języki obce - język angielski i język niemiecki

Język angielski na poziomie podstawowym zdało 95% maturzystów. Natomiast język niemiecki, drugi najczęściej wybierany język obcy - 91%. Zadania sprawdzały głównie wiadomości oraz umiejętności w trzech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej. Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów (1 punkt za zadania zamknięte oraz 5 i 10 punktów za wypowiedzi pisemne). W tym roku najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski.

Egzamin maturalny z języka obcego ma na celu zweryfikować umiejętność maturzystów rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych. Służą temu zadania w postaci krótkich form pisemnych.

Okazuje się, że uczniowie nadal mają problem ze zrozumieniem słuchanego tekstu. O wiele lepiej radzą sobie z odczytaniem pisemnych treści, które są oparte na tekstach oryginalnych lub adaptowanych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.Sprawdź zasady rekrutacji, zobacz, o czym musisz pamiętać! - Rekrutacja 2013Pozostałe przedmioty

WOS wybrało 9 % maturzystów. Średni wynik egzaminu wynosił 43% na poziomie podstawowym. Z kolei na poziomie rozszerzonym wynik ten wynosił 42%.

Najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętności korzystania z wiedzy i tworzenia informacji. Pewną trudność sprawiły także zadania wymagające wykorzystania wiedzy z bloku Polityka do odczytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych. Problematyczne okazało się również napisanie dłuższej wypowiedzi. Czasem była ona zbyt krótka bądź nie w pełni zgodna z tematem. Nadal najmniej problemów maturzystom sprawiają zadania, które mają zamkniętą formę i wymagają podstawowej wiedzy z przedmiotu.

Geografia jest najbardziej popularnym przedmiotem wybieranym przez maturzystów. Średni wynik egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym wyniósł 38%. W roku 2013 maturę z geografii zdawało więcej osób na poziomie podstawowym niż rozszerzonym. Tylko w liceach ogólnokształcących większa była liczba maturzystów zdających poziom rozszerzony.

Arkusz maturalny z chemii sprawdzał umiejętność analizy i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł i przedstawionych w różnej formie. Na egzaminie maturalnym z chemii uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 31 poleceń. Były to polecenia, które wymagały wykazania się zdolnością rozumowania właściwego dla chemii, rozwiązywania problemów chemicznych.

Średni wynik na egzaminie maturalnym z chemii na poziomie podstawowym wyniósł 40%. Lepiej poszło maturzystom na poziomie rozszerzonym. Tam średni wynik wyniósł 56%.

Wyniki prawdziwej matury z historii udowodniły, że wiedza humanistyczna uczniów nadal jest ograniczona. Z powodu nieopanowania dostatecznej ilości materiału maturzyści nie są w stanie prawidłowo ocenić wydarzeń i dokonań postaci. Maturzyści podobnie jak na egzaminie z języka polskiego mają problem z pisaniem własnego tekstu, a także odczytaniem i interpretacją informacji ze źródeł wiedzy historycznej. Historię na poziomie podstawowym zdawało 9 360 uczniów. Z tej części egzaminu uczniowie uzyskali 53%. Z rozszerzenia z kolei o 1 punkt procentowy więcej.

Wyniki matury z biologii wykazały, że dla zdających, podobnie jak w latach poprzednich, trudność stanowią zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu budowy i fizjologii organizmu człowieka. Uczniowie mieli problem z określeniem podstawowych procesów zachodzących w organizmie człowieka.

Jak co roku najtrudniejszy dla maturzystów okazał się egzamin maturalny z fizyki. Wynika to, niestety, z braku przygotowania uczniów. Egzaminatorzy podkreślają, że warunkiem skutecznego przygotowania się do matury z fizyki jest nabycie umiejętności dokonywania analizy zjawisk i procesów fizycznych oraz dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych, budowania modeli i formułowania wniosków. Średni wynik na maturze z fizyki na poziomie podstawowym wyniósł 38%, lepiej maturzyści napisali rozszerzenie (47%)

Progi punktowe na studia - będą niższe?

Progi punktowe ustalane są co roku na podstawie wyników, jakie uzyskali maturzyści. Rekrutacja opiera się na zasadzie konkursowej tj. kandydaci z najlepszymi wynikami zajmują kolejne miejsca przewidziane limitem, stąd zmienność danych co roku. Obniżonych progów punktowych mogę się spodziewać maturzyści, którzy zdawali geografię, fizykę, chemię oraz matematykę.

Nie takich wyników się spodziewałeś, co wtedy?

Majowy egzamin nie decyduje ostatecznie o twojej dalszej karierze. Jeżeli nie uda ci się zaliczyć tylko jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnych lub ustnych), możesz podejść do poprawy już w sierpniu. Poprawa egzaminu pisemnego odbędzie się 27 sierpnia 2013 r., a ustne egzaminy poprawkowe pomiędzy 26-30 sierpnia br.

Niezdany egzamin maturalny (jeżeli nie zaliczysz poprawki w sierpniu lub nie zdasz więcej niż jednego egzaminu maturalnego) będziesz mógł poprawić przez kolejne 5 lat. Po upływie tego terminu, aby uzyskać dyplom maturalny, musimy zdawać wszystkie egzaminy od nowa.

Jeżeli natomiast zdałeś egzamin, jednak wynik jest zbyt słaby, by dostać się na wymarzone studia, taki egzamin możesz w następnych latach spróbować poprawić - również przez kolejne 5 lat. Jeżeli podczas próby poprawy wynik będzie gorszy niż ten, który masz na świadectwie maturalnym, ten stary nie zostanie zmieniony.

Jak oceniasz swoje wyniki maturalne?
Więcej o: