Egzamin gimnazjalny 2013, historia i wos - przykładowe odpowiedzi

Zobacz przykładowe odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego 2013 przygotowanego przez Centralną Komicję Egzaminacyjną.


Zad. 1)Ilustracja odnosi się do osiągnięć cywilizacji, która powstała na obszarze oznaczonym na mapie numerem

B.Odpowiedź nr 2 (Grecja)

Zad. 2)Oceń, czy poniższe zdania dotyczące taśmy chronologicznej są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź: Prawda (509 p.n.e), prawda

Zad. 3)Ilustracje związane z judaizmem oznaczono numerami

Odpowiedź: B 1 i 3 (tablice z 10 Przykazaniami i menora)

Zad.4)W pierwszym roku XII wieku panował ojciec

Odp: D - w 1101 panował Władysław Herman, ojciec Bolesława Krzywoustego

Zad. 5)

Zadanie 5Opisany w tekście typ miasta został przedstawiony na ilustracjach oznaczonych numerami

Odp. B - 2 i 3 (prostokątny rynek, regularna siatka ulic, mury miejskie)

Zad. 6)Przedstawione na mapie Prusy Zakonne to państwo zakonu krzyżackiego w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznym numerem

Odp. 4 (między 1466 - odzyskanie Pomorza Gdańskiego a 1525 - hołd pruski)

Zad. 7) Autor opisuje przyczyny

Odp. A - zawarcie unii w Krewie (1385)

Zad. 8) Oceń, czy poniższe zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy - fałszywe. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Odp. pyt. 1 Fałsz (Konst. Nihil Novi osłabiała władzę panującego),

pyt. 2 Prawda (zgoda izby poselskiej - wraz z senatem - była niezbędna do stanowienia prawa)

Zad. 9) Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź wśród podanych. Cytowany dokument został ustanowiony w okresie panowania.

Odp. C - władców z dynastii Jagiellonów (1505 - Aleksander Jagiellończyk)

Zad. 10) Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwa odpowiedź spośród podanych. Władcą, który wystawił cytowany dokument był

Odp. D - Zygmunt I Stary (Luter ogłosił swe tezy w 1517 roku)

Zad. 11) Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując w każdym zdaniu właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A-C

Przedstawione w tekście porozumienie w 11.1.__. W cytowanym fragmencie dokumentu szlachta gwarantowała sobie 11.2. __. Wspomniana w dokumencie forma wyboru króla została wprowadzona w dobie 11.3.__.

Odp.

11.1) C (XVI wiek - 1573 rok)

11.2) B (tolerancję religijną)

11.3) C (demokracji szlacheckiej)

Zad. 12) Powyższy tekst i ilustracja odnoszą się do:

Odpowiedź: B - wolnej elekcji

Zad.13) Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie utratę miast przez Rzeczpospolitą, to

Odpowiedź: D - Lwów (I rozbiór), Poznań (II rozbiór), Wilno (III rozbiór)

Zad.14) Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bitwy przedstawione na mapie rozegrały się w czasie powstania

Odpowiedź: B (zaznaczone bitwy rozegrały się w czasie powstania kościuszkowskiego)

Zad. 15

Odpowiedź: pyt. 1 - Fałsz (autor był kolegą Robespierre'a, więc najpewniej zwolennikiem republiki),

pyt. 2 Prawda (rządy Robespiera to właśnie dyktatura jakobinów)

Zad. 16

Odpowiedź: A) Powstanie listopadowe, ponieważ ukazano 3) walczący oddział regularnej armii polskiej

Zad. 17

Odpowiedź: B (zdjednoczenia Niemiec)

Zad. 18

Odp. 18.1) A - rewolucja przemysłowa,

18.2) A - w rolnictwie,

18.3) A - Wielką Brytanię

Zad. 19

Odp. 1/A - Adam Jerzy Czartoryski,

2/C - Romuald Traugutt,

3/B - Joachim Lelewel

Zad. 20

Odpowiedź:

wydarzenie chronologicznie pierwsze - B (udział Rosji w III rozbiorze Polski - 1795)

wydarzenie chronologicznie ostatnie- C (przejęcie władzy przez bolszewików w Rosji - 1917)

Zad. 21

Odpowiedź: Prawda - 3 (zarówno we wrześniu 2007 roku, jak i w lutym 2009 roku ponad połowa respondentów zgadzała się na przynależność Polski do NATO)

Zad. 22

Odpowiedź: C - ilustracja nr 3 (referendum)

Zad. 23

Odpowiedź: D - radę

Zad. 24

Odpowiedź: 24.1) A - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

24.2) C - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

24.3) B - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Gimnazjalipsa! Egzamin gimnazjalny to koniec świata? Ratuj się na Facebooku. Polub fanpage , na którym aż roi się od gimnazjalnych testów, plotek i porad, jak go przetrwać.Więcej o: