Wystpi z Kocioa, chce usun dane z ksig parafialnych. "GIODO zaniedba obowizki"

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaniedba swoje obowizki, bo zlekceway zawiadomienie osoby, ktra chciaa usun swoje dane z ksig parafialnych - taki jest wyrok w pierwszym takim procesie w Polsce. Jak twierdzi GIODO, wedug ustale z Episkopatem Polski nie zajmuje si takimi sprawami a proboszczowie nie usuwaj z ksig danych dotyczcych okresu, kiedy dana osoba naleaa do Kocioa.
lski prawnik Robert Binias dziewi lat temu dokona apostazji i wystpi z Kocioa katolickiego. Domaga si teraz usunicia swoich danych z ksig parafialnych. - W roku 1992, od razu po tym, jak skoczyem 18 lat, wypisaem si z Kocioa. Byem u ksidza, zrobiem to na ich zasadach. Po paru latach udaem si do parafii swojego chrztu i okazao si, e figuruj w ksigach i jestem penoprawnym katolikiem - mwi.

Po wypisaniu si, jak mwi, po raz kolejny, chcia usun swoje dane osobowe. Zwrci si o usunicie swoich danych z ksig parafialnych, jednak GIODO odmwi zajcia si jego spraw. Zoy w sdzie spraw przeciw Inspektorowi. Dzi mia miejsce proces, ktry jest pierwsz tak rozpraw w Polsce. Powiadomi nas o niej czytelnik serwisu Alert24.

GIODO: Nie mona usun danych z czasw, kiedy byo si czonkiem Kocioa

Problemem jest to, e w wypadku ksig parafialnych GIODO stosuje wypracowan na spk z episkopatem wykadni. Koci nie moe przetwarza danych osb, ktre z niego wystpiy, natomiast nie usuwa danych z czasw, kiedy osoba do niego naleaa.

- Efekt wystpienia z Kocioa katolickiego lub jakiegokolwiek innego Kocioa czy zwizku wyznaniowego ma wpyw na moliwoci przetwarzania danych osobowych. Jeli wystpienie z Kocioa danej osoby jest faktem, to Koci ten utraci moliwo dalszego przetwarzania jej danych. Jest zobowizany do tego, by w odpowiednich bazach danych, ktrymi zarzdza, umieci informacj, e taka osoba nie jest ju czonkiem wsplnoty - informowa inspektor. Oznacza to, e dane apostaty nie mog by dalej przez ten Koci wykorzystywane.

- Ten czowiek nie moe jednak da wycofania danych dotyczcych okresu jego przynalenoci do Kocioa - dodawa Inspektor. To wanie stanowi punkt sporu. - Polska jest jedynym krajem czonkowskim Unii Europejskiej, w ktrym ustawa o ochronie danych osobowych ograniczya jurysdykcj organu ds. danych osobowych wobec kociow - mwi Robert Binias, prawnik bdcy stron w procesie. Dodaje, e walczy o zwikszenie uprawnie GIODO "wbrew jemu samemu".

Wyrok: GIODO zaniedba swoje obowizki

Wyrok w sprawie zosta ogoszony dzi, po pierwszym posiedzeniu. - Generalny Inspektor Danych Osobowych mia obowizek zajcia si spraw. GIODO nie ustali stanu faktycznego sprawy i automatycznie przyj, e sprawa naley do nalecego do zwizku wyznaniowego - mwia sdzia. Wedug sdu GIODO nie uy wszystkich narzdzi prawnych, ktrymi dysponuje. Wyrok nie jest prawomocny. Jeli Inspektor si od niego nie odwoa, bdzie musia ponownie zaj si spraw.

- Jestem zwolennikiem obowizujcego porzdku prawnego. Chc, eby prawo byo przestrzegane. Rozumiem, e ustawie o Ochronie Danych Osobowych nie podlega policja, CBA, taka jest specyfika dziaania. Nie rozumiem za to, dlaczego wyjty z niej ma by Koci katolicki - mwi Binias po ogoszeniu wyroku.