Teraz jest atwiej odej z Kocioa - biskupi zmienili przepisy. Jak wyglda nowa procedura?

19 lutego zacz obowizywa dekret Episkopatu dotyczcy wystpienia z Kocioa. Obecnie jest to atwiejsze. Jak przebiega proces odejcia ze wsplnoty wiernych - wyjaniamy.

1. Kto moe wystpi z Kocioa?

eby wystpi z Kocioa, musisz by osob penoletni, ze zdolnoci do czynnoci prawnych. Tak zdolno ma kady, kto ukoczy 18. rok ycia, chyba e zosta ubezwasnowolniony (nie moe kierowa swym postpowaniem np. z powodu choroby psychicznej). Aktu mona dokona tylko w sposb wiadomy i wolny, nie pod wpywem przymusu lub w wyniku bdu - czytamy w dekrecie.

2. Jak to zrobi?

U proboszcza w swoim miejscu zamieszkania naley zoy tzw. owiadczenie woli. Proboszcz zobowizany jest wtedy do przeprowadzenia rozmowy, w ktrej bdzie nakania do pozostania w Kociele. Procedura zostaa uatwiona, wczeniej potrzebne byy dwie rozmowy z proboszczem, musiao w nich uczestniczy rwnie dwch wiadkw.

UWAGA: Owiadczenie mona zoy tylko osobicie w formie pisemnej. Nie s wane owiadczenia wysane drog pocztow czy elektroniczn.

3. Co napisa w owiadczeniu woli?

Trzeba w nim przedstawi swoje dane personalne oraz dotyczce daty i parafii chrztu (jeeli skadasz je w innej parafii, potrzebne bdzie wiadectwo chrztu). Naley wyrazi wol i opisa motywy zerwania z Kocioem oraz informacj, e dokonujesz aktu dobrowolnie i ze wiadomoci konsekwencji.

Odejcia z Kocioa w Polsce
Create your own infographics

4. Co dzieje si dalej?

Jeeli proboszcz nabdzie ?pewno moraln?, e Twoja decyzja jest wyrazem nieprzymuszonej woli, przesya owiadczenie kurii. Ta poleca dopisa adnotacj o wystpieniu do ksigi ochrzczonych.

UWAGA: Koci nie wydaje oddzielnego zawiadczenia o wystpieniu. Jedynym dowodem apostazji jest adnotacja przy wiadectwie chrztu.

5. Jakie s konsekwencje?

Wystpienie z Kocioa skutkuje ekskomunik. Oznacza to, e m.in. nie bdziesz mg przyjmowa sakramentw (np. komunia w., maestwo), by wiadkiem na lubie czy rodzicem chrzestnym. Nie bdzie Ci rwnie przysugiwa kocielny pogrzeb.

UWAGA: W przypadku niebezpieczestwa mierci zakaz przyjmowania sakramentw ulega zawieszeniu, mona uzyska wtedy rozgrzeszenie, namaszczenie chorych i komuni w.

6. Czy do Kocioa mona wrci?

?Odstpca? zawsze ma moliwo powrotu do Kocioa, zgodnie z zasad ?raz katolik, zawsze katolik?. Odejcie ze wsplnoty nie oznacza, e przestaje si by katolikiem. Aby wrci do Kocioa, naley zoy proboszczowi prob z danymi personalnymi, dotyczcymi chrztu oraz dat i miejscem zoenia owiadczenia woli o wystpieniu z Kocioa. Trzeba te napisa o okolicznociach i motywach opuszczenia wsplnoty oraz wyrazi pragnienie powrotu do niej.

W przypadku powrotu w ksidze ochrzczonych zostaje umieszczona odpowiednia adnotacja, na powracajcego moe te zosta naoona pokuta.