Wynagrodzenia w firmach wzrosy w kwietniu o 4,8 proc.

Przecitne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw w kwietniu br. spado o 1,1 proc. w stosunku do poprzedniego miesica, a w ujciu rocznym wzroso o 4,8 proc. i wynioso 3294,76 z, poda we wtorkowym komunikacie Gwny Urzd Statystyczny (GUS).
Przecitne zatrudnienie w przedsibiorstwach w kwietniu 2009 roku spado w stosunku do poprzedniego miesica o 0,3 proc., natomiast w ujciu rocznym spado o 1,4 proc. i wynioso 5308,8 tys. osb, poda GUS.

Ekonomici bankowi oczekiwali, e przecitne miesiczne wynagrodzenie w kwietniu wzroso rednio o 4,6 proc. w ujciu rocznym.

Orowski: pod koniec roku pace zaczn spada

Eksperci podkrelaj zgodnie, e tempo wzrostu wynagrodze jest coraz mniejsze. - Jeszcze rok temu pace rosy w tempie dwucyfrowym. Opublikowane przez GUS dane to kontynuacja trendu i naley si spodziewa, e bdzie on kontynuowany. Wraz z rosncym bezrobociem i pogarszajcymi si oczekiwaniami przedsibiorcw nie naley oczekiwa szybkiej poprawy - mwi prof. Krzysztof Rybiski z SGH, byy wiceprezes NBP. Jak dodaje, przedsibiorcy w najbliszym czasie mniej chtnie bd zgadzali si na podwyki, a pracownikom atwiej bdzie przychodzio zgadzanie si na zmniejszanie wynagrodze, byle tylko utrzyma swoje miejsca pracy.

- To nieco lepszy wynik od oczekiwa, ale przy 4-proc. inflacji te dane oznaczaj, e nominalny i realny poziom pac coraz bardziej sabnie - uwaa prof. Witold Orowski, doradca Pricewaterhouse Coopers.

Jego zdaniem spowolnienie wzrostu pac jest powanym argumentem za obnieniem stp procentowych przez Rad Polityki Pieninej, nie sdzi jednak, aby tak si stao. - Rada widzi, e gospodarka spowalnia, ale powaniejszym problemem jest wysoka inflacja - uwaa.

- Wydaje mi si, e RPP utrzyma stopy procentowe bez zmian, a jej decyzje w kolejnych miesicach bd zaleay od danych gospodarczych z Europy i Polski - mwi Rybiski.

W danych GUS w oczy rzuca si miesiczny spadek poziomu wynagrodzenia w kwietniu o 1,1 proc. w stosunku do marca, jednak nie s to dane zaskakujce. - W niektrych sektorach gospodarki w marcu wypacano premie, przez co dane z tego miesica w stosunku do kwietnia byy znacznie lepsze - uwaa Karolina Sdzimir, ekonomistka z banku PKO BP. Jak dodaje, ciekawe jest to, e po raz pierwszy od dawna o 0,6 proc. spado tempo wzrostu pac w funduszu przedsibiorstw.

Zdaniem prof. Orowskiego dynamika redniego wynagrodzenia bdzie spadaa w dalszym cigu. - Pod koniec roku moemy si spodziewa wzrostu bliskiego zeru, co moe oznacza realny spadek wynagrodzenia. Duo bdzie zaleao od tego, co bdzie dziao si w gospodarce - mwi Orowski.

- Zagroenie na rynku pracy nie jest tak due, aby prognozowa realny spadek wynagrodzenia. Uwaamy, e do koca roku dynamika wzrostu pac bdzie dodatnia i w czwartym kwartale wyniesie 3-4 proc. W caym roku nominalnie wynagrodzenia wzrosn o 4,4 proc., a realnie o ok. 1,2 proc. - uwaa Sdzimir.