Stanowisko Senatora Tomasza Misiaka

Wobec faktu, e Senator Tomasz Misiak zgosi nam szereg zastrzee co do informacji zawartych w publikacjach dotyczcych jego osoby, Agora - przyjmujc z dobr wiar jego owiadczenia, publikuje tre stanowiska Senatora Tomasza Misiaka:
1) Senator Tomasz Misiak nie jest autorem tzw. specustawy stoczniowej - ustawa zostaa opracowana przez Rad Ministrw, bez udziau Senatora Tomasza Misiaka; ustawa nie wprowadzaa nieznanych polskiemu prawu rozwiza dotyczcych szkole dla bezrobotnych, a jedynie odsyaa do istniejcych instytucji prawnych,

2) Senator Tomasz Misiak nie jest autorem poprawek do specustawy stoczniowej; zgoszone przez Niego poprawki byy postulowane przez Ministerstwo Skarbu; tre poprawek w adnym stopniu nie dotyczya kwestii szkole, miay one na celu dostosowanie treci ustawy do prawa unijnego i finalnie nie zostay zaakceptowane przez Senat,

3) Pana Tomasz Misiak nie czyni jakichkolwiek zabiegw i stara, ktre miay na celu zlecenie Przez Agencj Rozwoju Przemysu kontraktu na rzecz konsorcjum, w skad ktrego wchodzio Work Service S.A.,

4) Agencja Rozwoju Przemysu uzyskaa zezwolenie Urzdu Zamwie Publicznych na udzielenie zlecenia bez koniecznoci przeprowadzenia przetargu (bez jakiejkolwiek aktywnoci w tym kierunku ze strony Pana Tomasza Misiaka),

5) Work Service S.A. traktowao zlecenie od Agencji Rozwoju Przemysu w kategoriach promocji, std te zaoferowane wynagrodzenie - w czci przypadajcej Work Service S.A. (wikszo wynagrodzenia bya nalena konsorcjantowi) - nie zapewniao mary, pokrywao jedynie koszty realizacji zlecenia,

6) Pan Tomasz Misiak nie bra udziau w tzw. "pompowaniu k" w Unii Wolnoci w sensie sztucznego zwikszenia iloci czonkw. Wzrost liczby czonkw miaa charakter realny, nowi czonkowie byli w sferze intencji i realnych dziaa zainteresowani aktywnoci polityczn. Ani Tomasz Misiak ani nikt z koa partyjnego, do ktrego nalea, nie zosta ukarany przez sd partyjny.

7) Firma Work Service powstaa niezalenie od fundacji Oskar, a relacje midzy tymi dwoma podmiotami byy cile biznesowe.

8) Pan Tomasz Misiak nie kierowa dziaalnoci Stowarzyszenia Euro Art Meeting, a ostateczny raport Najwyszej Izby Kontroli nie potwierdzi adnych nieprawidowoci w dziaalnoci Stowarzyszenia.

Jednoczenie Pan Tomasz Misiak informuje, e w zwizku z podnoszonymi pod Jego adresem zarzutami zostay zainicjowane dziaania prawne ukierunkowane na ochron Jego dobrego imienia, w wyniku ktrych zostay wystosowane przeprosiny i sprostowania, ktre s opublikowane pod adresem http://www.misiak.org/index.php/media.