Od kiedy 500 z na dziecko i co kryje si w kluczowym projekcie PiS?

PiS obiecuje 500 z na dziecko. Od kiedy? Wedug projektu od stycznia 2016 roku. Stawia jednak mocny warunek - nie wolno tych pienidzy "marnotrawi". A jeli kto je zmarnuje, to straci ten dodatek. Jak pastwo to skontroluje? Projekt ustawy tego nie wyjania.

Chcesz wiedzie szybciej? Polub nas

Program "Rodzina 500 plus" jest finansowym comiesicznym wsparciem dla rodzicw na "pokrycie wydatkw zwizanych z zaspokojeniem potrzeb yciowych i wychowaniem dziecka". Bd oni mogli pobiera takie wiadczenia do osignicia przez ich dzieci penoletnoci. PiS stawia warunki, poniej przedstawiamy te najwaniejsze:

1. Aby otrzymywa 500 z na pierwsze dziecko, dochd rodziny w przeliczeniu na osob nie moe przekroczy kwoty 800 z. W przypadku rodzicw niepenosprawnego dziecka taki limit zwikszony zosta do 1200 z.

2. Na drugie i kade kolejne dziecko nie ma adnych limitw w zarobkach. A to - zgodnie z zapowiedziami - oznacza, e rodzicom kadego drugiego i kolejnego, dziecka przysugiwa bdzie dodatek.

3. Dziecko nie moe by czyim maonkiem (to wane, bo polskie prawo w uzasadnionych przypadkach dopuszcza maestwa nieletnich).

4. Dodatek skadany jest na wniosek, ktry musi zosta zoony, nim dziecko skoczy 17 lat.

Co wane, dodatek finansowy bdzie wypacany rwnie tym rodzicom, ktrych dzieci ksztac si poza granicami Polski.

wiadczenie za bdzie wstrzymywane - cae lub tylko jego cz - gdy rodzice bd "marnotrawi lub wydatkowa je niezgodnie z przeznaczeniem". Projekt ustawy nie precyzuje, czego nie wolno z tymi pienidzmi robi, wskazuje tylko na gwny cel przeznaczenia, jakimi s "potrzeby yciowe" dziecka i jego "wychowanie". W jaki sposb pastwo dowie si, na co przeznaczany jest dodatek piciusetzotowy? Projekt ustawy mwi, e takie informacje bdzie przekazywa "orodek pomocy spoecznej lub inny organ publiczny". Czy to oznacza, e osoby pobierajce wiadczenia mog spodziewa si kontroli np. w domu?

W projekcie ustawy znalaz si jeszcze zapis, e finansowa pomoc moe zosta zastpiona przez "wiadczenia w formie rzeczowej".

Dwa wnioski w 2016 roku

wiadczenie przyznawane jest na okres od 1 listopada do ostatniego dnia padziernika w kolejnym roku. Dodatek wychowawczy przyznawany jest tylko na ten okres i co roku trzeba wnosi o jego kontynuowanie. Od kiedy bdzie mona wnosi o jego przeduenie? Corocznie wnioski maj by przyjmowane od 1 wrzenia.

Pierwszy rok obowizywania ustawy - czyli rok 2016 - ma rzdzi si innym kalendarium. Wyjtkowo wiadczenia bd przysugiwa od 1 stycznia do 31 padziernika. Czyli - aby otrzymywa 500 z na dziecko w 2016 roku - bdzie trzeba dwukrotnie uda si z wnioskiem do urzdu gminy lub miasta.

Limity, ktre uprawniaj do wiadcze na pierwsze dziecko, mog zosta zwikszone lub zmniejszone. Tak decyzj moe podejmowa Rada Ministrw nie czciej ni raz na dwa lata.

Co z ustaw "zotwka za zotwk"?

Nasze wtpliwoci budzi pominicie w projekcie Prawa i Sprawiedliwoci rzdowej ustawy "zotwka za zotwk". Przypomnijmy: uchwalona w tym roku ustawa pozwala rodzinom utrzyma finansow pomoc pastwa nawet po przekroczeniu progu dochodowego. Kada przekroczona w dochodach zotwka to wiadczenie pomniejszone o jeden zoty.

Czy program "Rodzina 500 plus" bdzie wsppracowa z t uchwalon zasad? Jeli tak, to rodzina, ktra przekracza maksymalny prg 800 z dochodu w przeliczeniu na osob, bdzie miaa szans ubiega si o piciusetzotowy dodatek ju na pierwsze dziecko. Dla przykadu: jeli dochd w tej rodzinie na jedn osob wynosi 1000 z, to - zgodnie z zasad, e kada dodatkowa zotwka potrca jedn zotwk w wiadczeniu - otrzyma ona na pierwsze dziecko dodatek 300 z. Skd 300 z? Rodzina o 200 z przekroczya prg dochodu, wic pastwo o t wanie kwot pomniejsza wiadczenie. Oczywicie przy zaoeniu, e ustawa PiS-u bdzie wsppracowa z zasad "zotwka za zotwk".

To nie jest jednak przesdzone. Wszystko zaley od tego, jak do tego podejdzie Prawo i Sprawiedliwo. Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej - autor ustawy "zotwka za zotwk" - na pytanie, czy projekt PiS-u i rzdowa ustawa mog ze sob wsppracowa, nie chce zabiera stanowiska i odsya nas do Prawa i Sprawiedliwoci. Do tej pory nie otrzymalimy w tej sprawie odpowiedzi od rzecznik PiS-u Elbiety Witek.Chcesz wiedzie wicej i szybciej? cignij nasz aplikacj Gazeta.pl LIVE!