Piotrowski: Referendum ws. JOW bdzie niezgodne z konstytucj. Komorowski przed Trybuna Stanu? Radykalny pogld

- Referendum w sprawie jednomandatowych okrgw wyborczych, gdyby je zarzdzi, odbyoby si z naruszeniem konstytucji - stwierdzi w Radiu TOK FM dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW. Jednoczenie jednak podkreli, e twierdzenia o moliwoci postawienia prezydenta przed Trybunaem Stanu s ?radykalne?.
Podpisany przez prezydenta projekt nowelizacji konstytucji umoliwiajcy wprowadzenie jednomandatowych okrgw wyborczych wzbudzi ogromne poruszenie. Nie mniejsze - zapowied referendum w tej sprawie.

Komorowski przed Trybuna Stanu? "Radykalny pogld"

Agnieszka Zikowska i Marcin Gerwin z Pracowni Demokracji w owiadczeniu przesanym do mediw pisz, e zoenie przez Bronisawa Komorowskiego postanowienia o zarzdzeniu referendum na temat JOW-w bdzie niezgodne z konstytucj i "moe by podstaw do postawienia prezydenta przed Trybunaem Stanu".

- To nie prezydent bdzie czynnikiem rozstrzygajcym, ale Senat, ktry si na referendum zgodzi lub nie - mwi w Radiu TOK FM dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW. - Trudno t odpowiedzialno skada wycznie na osob prezydenta. Bybym ostrony przy formuowaniu tak radykalnego pogldu - zaznaczy.

Konstytucjonalici podzieleni

W kwestii konstytucyjnoci samego referendum sprawy maj si jednak inaczej. "W konstytucji przedstawiony jest tryb jej zmiany (w art. 235) i nie przewiduje si w nim moliwoci wprowadzania zmian bdcych pochodn referendum oglnokrajowego. Oznacza to, e dla przeprowadzenia referendum oglnokrajowego w sprawie JOW-w brakuje podstawy prawnej. Nie mona take przeprowadzi referendum opiniodawczego (niewicego) w tej sprawie, gdy ani konstytucja, ani ustawa o referendum oglnokrajowym takiego nie przewiduje" - pisz aktywici z Pracowni Demokracji.

- Zdania konstytucjonalistw s podzielone - mwi w TOK FM dr Piotrowski. - Jedni uwaaj, e tego rodzaju referendum dotyczce materii uregulowanej ju w konstytucji jest niedopuszczalne, poniewa zmiany konstytucji dokonuj wycznie Sejm i Senat. Pniej mona dokona referendum zatwierdzajce. Inni uwaaj, e referendum mona przeprowadzi, nim nastpi wszczcie procedury zmiany konstytucji - tumaczy konstytucjonalista.

Referendum naruszy konstytucj?

- Inicjatywa zmiany konstytucji jest ju wykonana - zaznaczy dr Piotrowski, wskazujc na fakt skierowania do laski marszakowskiej noweli ustawy zasadniczej. - Poniewa to postpowanie nie przewiduje referendum, mona powiedzie, e referendum, gdyby je zarzdzi, odbyoby si z naruszeniem konstytucji - stwierdzi prawnik. Doda, e ewentualnie bdzie mona je przeprowadzi ju po zmianie konstytucji.

Piotrowski zaznaczy, e jeli referendum si odbdzie, bdzie miao znaczenie polityczne, ale ju nie prawne.