"Wybór 13 grudnia jest niemoralny. Tak się polityki nie robi"

Włodzimierz Cimoszewicz ostro krytykuje PiS za organizację marszu 13 grudnia. Według byłego premiera wybór tego dnia na protest "jest niemoralny". Jak mówił były premier w TOK FM, demonstracja może najbardziej zaszkodzić Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Jest ryzyko, że przyłączą się jacyś chuligani. I symbolem manifestacji będzie rozróba z policją.
Senator Włodzimierz Cimoszewicz nie widzi żadnego argumentu na obronę pomysłu PiS organizacji marszu 13 grudnia. Demonstracja ma być protestem przeciwko sfałszowaniu zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wyborów samorządowych.

- Wybór 13 grudnia jest niemoralny. Tak się nie powinno robić polityki - mówił w "Poranku Radia TOK FM".

Według byłego premiera znaczenie protestu organizowanego przez PiS można sprowadzić do dwóch konsekwencji. - Pierwsza to coraz bardziej irytujący bałagan na ulicach Warszawy, uniemożliwiający ludziom normalne życie. Związane z tym jest ryzyko, że do Kaczyńskiego przyłączą się jacyś chuligani i symbolem manifestacji PiS będzie rozróba z policją. Druga konsekwencja - manifestacja to kolejny sygnał wysyłany do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie ma zdolności do poszerzenia elektoratu.

A bez przyciągnięcia do partii nowych wyborców trudno myśleć o sukcesie w wyborach parlamentarnych.

Za łopaty nie chwycą

Cimoszewicz nie obawia się, że ostra retoryka Prawa i Sprawiedliwości i powtarzanie oskarżeń o sfałszowanie wyborów doprowadzą do znaczącego wzrostu radykalizmu wśród zwolenników tej partii. - Sympatycy partii Jarosława Kaczyńskiego są radykalni w kategorii wniosków i poglądów. Ale nie wezmą łopat i nie zaczną bić. Pamiętajmy, to ludzie, którzy nie będą walczyć. Między innymi dlatego, że znaczna część to ludzie starsi - ocenił senator.

Prezes PiS chce, by w warszawskiej manifestacji wzięli udział kandydaci partii z ostatnich wyborów samorządowych. Kaczyński wysłał już list zaproszenie do ponad 30 tys. osób startujących z list Prawa i Sprawiedliwości.

W komitecie honorowym marszu są m.in. były premier Jan Olszewski, europoseł i były marszałek Sejmu Marek Jurek oraz szef "Solidarności" Piotr Duda.

Duda wspiera marsz PiS, choć niedawno był przeciw: Wydaje mu się, że jest spadkobiercą "S", ale jakiejś innej - nie tej rozbitej przez stan wojenny>>>

Więcej o:
Komentarze (45)
"Wybór 13 grudnia jest niemoralny. Tak się polityki nie robi"
Zaloguj się
 • plautilla

  0

  Mainstream siedzi w chałupach i smaży już oszczercze artykuły o nadchodzącej manifestacji. Natomiast Polacy manifestują 13.12.2014roku. A po zamachu na demokrację w ostatnich wyborach, /nawet jeśli zrobiło to NATO swymi manewrami cybernetycznymi "FT"/, 90% Narodu powinno stworzyć nową solidarność przeciw partiom mafiom i rządzącym w RP , którzy chociażby przez uchwalenie przez lobbystów MONSANO legalizacji GMO/ 28.11./, sprzeniewierzają się polskiej racji stanu.

 • candid13

  0

  poemat panny mani;

  Znów będzie rządzić Plat forma i Hofman wyprawia eks cesa.
  Tak pie śń się moja za czyna, pieśń o z martwie niach pre zesa.

  Gr aj Cyg anie, graj, ser ce swój e daj,
  Ag entką Tu ska Rya naira stewar desa.
  Graj Cy ganie, graj, ser ce swo je daj...
  Nieł atwe jest życ ie prezes a.

  Wszyst ko się m iało zaw alić pod rządem pla tformy zbr odniczej,
  a jedn ak trzyma się ku py i PIS zost aje znów z ni czym.
  Że by tam, tyl ko się trzyma. Wp rost nie najg orzej się dzie je.
  Jeżeli tak dł użej potr wa, to trzeba po rzucić nadz ieję.

  Graj Cy ganie, graj, ser ce swo je daj,
  Czy wciąż na bita będzie pre zia kie sa?
  Graj Cyg anie, graj, Se rce swo je daj...
  Nieł atwe jest ż ycie prez esa.

  Ni by prz yjaciel Ca meron, przyj aciel, że szuk aj przy świ ecy,
  To p oparł Tus ka w Bru kseli i stra szny cios za dał w plecy.
  Strasz na, kosz marna to zdra da. Cy ganie, ty o niej śpie waj,
  A Tusk się by czy na Mal cie i jesz cze się z pre zia naś miewa.

  Graj Cy ganie, graj, ser ce swo je daj…
  Na sko łataną gło wę kładź kom presa.
  Graj Cyg anie, graj, serce swo je daj...
  Nie łat we jest życie prezesa.

  W sej mowych, rzą dowych ła wach to takie, Pe owskie gę by,
  Że pre zes gwałt ownie ły sieje i tra ci ostat nie zęby.
  A taka z nów Ko paczowa, z suk cesem wcho dzi na Sc enę.
  Nie cmok nie pre zes ją w rę kę. Przes tanie być Dż entel me nem.

  Graj Cy ganie, gr aj, Se rce swoje daj…
  Czy wresz cie zacznie rządzić tu PiS uardessa?
  Graj Cy ganie, gr aj, ser ce sw oje daj...
  Niełat we jest życie pre zesa.

  Jesz cze Sik orski marsz ałek utrzym ał pos adę, wieść nie sie.
  Za du żo na jego gł owę i tego już pr ezio nie zni esie.
  Na do miar jest spi sek w PISie, a pre zes wciąż zer ka pod łóż ko.
  Już pra wie w og óle nie śpi, bo Mo gą za dusić po duszką.

  Graj Cy ganie, graj, ser ce swo je daj…
  Już spod nie w gar ści, szu kać t rza Se desa.
  Graj Cyga nie, graj, ser ce sw oje daj...
  Nieł atwe jest życie pre zesa.

  Dla czego nie śpi już pr ezio i w ciąż gna do to alety?
  Bo wie, że czy prę dzej, czy póź niej, to w pie rś mu w biją szty lety.
  Dziś pre zio Bru tu sów stra szy i my śli, że ko niec spr awy,
  A oni szyku ją już kaf tan i moc no zwią żą ręk awy.

  Graj Cyga nie, graj, ser ce swo je daj…
  Nie takie Mia ły być pre zesa kre sa,
  Graj Cyga nie, graj, serce sw oje daj...
  Niełat we jest życie prez esa!

  Ż al mi niez wykle p rezesa, c hoć z piask u bud uje w ciąż za mek,
  To jego los prz esądz ony: po koi k w do mku bez kla mek.
  Choć spod nie trzy ma już w gar ści, i nie do pina roz por ka,
  Wtaj emnicz eni już wi edzą, że skońc zy naj pewniej w Twor kach.

  Graj C yganie, g raj, s erce s woje daj…
  Na mi ejsce w Tw orkach cze ka go pro mesa.
  Graj Cyga nie, graj, s erce sw oje daj...
  N iełat we jest życie pr eze sa!

  I jesz cze do dam, za Rosi ewiczem, jedną zw rotkę na B I S.
  „G raj C yga nie, gr aj, serc e swo je daj…
  Muz yka tw oja nagł ym ż alem w s ercu wz biera.
  Gra j Cyg anie, gr aj, Se rce sw oje daj…
  Nieł at we jest życie B yłego Pre miera!”

 • glon4

  Oceniono 2 razy 2

  Niemoralna to jest właśnie ta polityka i ten marazm.

 • lethal_devotion

  Oceniono 5 razy 1

  "Jest ryzyko, że przyłączą się jacyś chuligani. I symbolem manifestacji będzie rozróba z policją."
  Panie senatorze, ryzyko jest takie, że do tej manifestacji dołączą się jacyś normalni ludzie.
  To że będą tam chuligani i inne bezmózgie bandyctwo jest co najmniej pewne!

 • stellaney

  Oceniono 12 razy 0

  ''Wybór 13 grudnia jest niemoralny''
  Niemoralny?! bo co, bo w tym dniu komunista Cimoszewicz i reszta czerwonej kompaniji chce obchodzić hucznie i radośnie rocznicę wprowadzenia stanu wojennego?

 • szaja25

  Oceniono 9 razy 3

  Zawsze myślałem, że tłumy porywają tylko ludzie wielcy, prawdziwi zdobywcy, a nie miernoty, nieudacznicy i skrajnie niemoralni osobnicy budzący wstręt i odrazę, choć jak widać nie u wszystkich. Miernoty ciągną do miernot, niestety.

 • hen-live

  Oceniono 11 razy 9

  Panie Cimoszewicz.Kaczyński i moralność polityczna? Przecież ten mały krętacz po rękach całuje innego krętacza Rydzyka chociaż ten pluł i obrażał jego brata i bratową.

 • ziutka333

  Oceniono 14 razy 12

  Piłsudski o takich politykach mówił. Wam panowie kury szcz... prowadzać a nie politykę robić. Ten marszałek jasnowidz czy co, że przewidział marsze konusów

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX