Jakie zadania stoj przed nowym rzdem? "To bdzie bardzo trudny rok"

Ewa Kopacz zapowiedziaa ju, e jest zwolenniczk "kontynuacji". Co bdzie wic musiaa dokoczy po gabinecie Donalda Tuska? O priorytety nowego rzdu pytamy ekspertw zajmujcych si finansami publicznymi, infrastruktur i energetyk.
Wczoraj prezydent przyj dymisj Donalda Tuska, ktry 1 grudnia zajmie stanowisko przewodniczcego Rady Europejskiej. Proceduralnie dymisja premiera wie si z dymisj caego rzdu. Misj stworzenia nowego gabinetu otrzyma Ewa Kopacz.

Zapytalimy ekspertw, jakie zadania nowy rzd powinien uzna za priorytetowe w trzech wanych dla gospodarki dziedzinach: finansach publicznych, infrastrukturze i energetyce.

Finanse: Ryszard Petru, szef Towarzystwa Ekonomistw Polskich

- Zasadniczym zadaniem, w zasadzie banalnym, jest utrzymanie cieki schodzenia z deficytem budetowym i realizacja planu konwergencji, ktry zosta przedstawiony w Brukseli. Druga kwestia to wzicie pod uwag pesymistycznego wariantu rozwoju sytuacji gospodarczej w kontekcie chociaby kryzysu w Rosji. Minister finansw powinien mie - jeli nie ogoszony, to przygotowany - wariant B, jeeli wzrost gospodarczy znaczco zwolni. Trzecia sprawa? Nie oczekuj jakich wielkich zmian i reform w okresie przedwyborczym, ale uwaam, e kluczowym byoby podejmowanie dziaa w zakresie deregulacji systemu podatkowego, co uatwiaoby funkcjonowanie biznesu. Te wszystkie prace powinno si prowadzi bez wzgldu na kalendarz wyborczy.

Czy rok do wyborw na to wystarczy? W kwestiach regulacyjnych czy uproszcze podatkowych zawsze da si wprowadzi zmiany, to nie s kwestie polityczne. miem twierdzi, e wikszo partii politycznych w polskim Sejmie poparaby te projekty, bo to nie jest kontrowersyjne. Trzeba by jednak przeama barier biurokratyczn, co nie jest wcale takie atwe, ale moliwe. A w kwestiach deficytu i planu B? To normalne kompetencje kadego ministra finansw, ktry musi by zawsze przygotowany na trudniejsz sytuacj gospodarcz.

Infrastruktura: Adrian Furgalski, Zesp Doradcw Gospodarczych "TOR"

- Nie naley spodziewa si rewolucji przed wyborami, ale i tak to, co zostaje do roboty, to bardzo duo. Pani minister Biekowska zostawia w spadku politycznym swojemu nastpcy dwie bardzo wane kwestie. Po pierwsze, co po bramkach, czyli jaki bdzie system opat na autostradach. W tej kwestii akurat koalicja bya zgodna, e od bramek naley odej, wic nie sdz, eby kto teraz mia stwierdzi, e powinny zosta. Stawiam raczej na to, e w tej chwili w analizach gr bierze system elektroniczny i wanie nad nim bd kontynuowane prace.

Druga rzecz to pendolino. To pewnie bdzie taki gorcy kartofel. Abstrahujc od tego, czy w ogle bya potrzeba kupowa ten pocig, skoro ju jest, ten projekt musi zosta uruchomiony w jak najlepszej formule, nawet jeeli bd jeszcze trway prace na torach. Wana bdzie kwestia cen za bilety i w ogle polityki kolejowej, ktra byaby nastawiona na odzyskiwanie pasaerw tam, gdzie odeszli przy modernizacjach torw, a w przypadku Intercity to jest to od 2009 roku spadek a o 50 procent.

Istotny jest jeszcze zostawiony po pani minister Biekowskiej projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko i kwestie proporcji nakadu rodkw na drogi i na kolej. Trzeba wypeni zwaszcza cz powicon inwestycjom kolejowym, bo inwestycje drogowe ju znamy, ale brakuje konkretw: ktra droga ekspresowa, ktra linia kolejowa, w jakim terminie, jaki koszt. Nowy minister bdzie te musia dokoczy list inwestycji na lata 2014-2022.

Minister Biekowska zostawia te w spadku nowe regulacje dotyczce tzw. schetynwek. Myl, e naleaoby zacz dyskusj nad tym, w jaki sposb powinien si zmieni system zarzdzania i finansowania drg samorzdowych. My si skupiamy gwnie na autostradach i ekspreswkach, ale drogi samorzdowe s w fatalnym stanie i samorzdy nie poradz sobie wycznie z pienidzmi wasnymi i unijnymi. Pastwo powinno si przygotowa, e bdzie musiao w jakim stopniu wspiera samorzdy.

Energetyka: Filip Elanowski, ekspert prawa energetycznego z UW

- Priorytety okrelone przez poprzedni rzd byy dosy klarowne i waciwie nie powinny si zmienia. To jest kwestia ich kontynuacji.

Haso klucz to bezpieczestwo energetyczne, co wie si z moliwoci ustalenia dywersyfikacji dostaw za rozsdn cen. Chodzi o wcignicie Unii Europejskiej w co, co nazywa si "wyrwnywaniem szans do rwnych dostaw".

Kolejna kwestia to polityka klimatyczna, ewentualne zmniejszenie obcie albo wikszego rozoenia ich w czasie. Czekaj nas dwa szczyty klimatyczne, przed wyborami polityka klimatyczna bdzie niezwykle istotna, bo najwiksze zakady przemysowe, a wic najwiksi pracodawcy, maj do niej wielkie zastrzeenia. Od strony politycznej trzeba bdzie si zachowywa w sposb wywaony. Bo nie moemy wysadzi czego, na co si zgodzilimy, ale jednoczenie musimy szuka optymalnego rozwizania, eby zminimalizowa szkody.

Prcz tego mamy systemowe inwestycje w energetyce i krajowe projekty. Wymiemy te, ktre w krtkiej perspektywie s realne, ktre mona zamkn. Pierwsza sprawa to otwarcie przed wyborami gazoportu w winoujciu. Dalej zakoczenie procesu legislacyjnego w zakresie wglowodorw, czyli synnych upkw. Coraz mniej si o nich mwi, ale wszyscy czekaj na akty prawne, bo one determinuj koszty wydobycia. Prcz tego pozostaje przyjcie ustawy o odnawialnych rdach energii i ustawa "PGNiG-owska", ktra sprawi, e ciar zwizany z bezpieczestwem energetycznym kraju bdzie przerzucony na wszystkie podmioty, nie tylko ten koncern. PGNiG tonie, bo jako jedyny ponosi koszty zwizane z gazoportem i innymi projektami.

To bdzie bardzo trudny rok. Rok pracy parlamentarnej i wielu rzeczy do zamknicia. Albo ona bdzie intensywna, albo wszystko zostanie na "po wyborach".