"Ludzie oczekuj, e tylko biedni i bezrobotni bd cierpie na depresj. Nie da si powiedzie, u kogo wystpi"

Gdy okazuje si, e na depresj cierpia znany i lubiany aktor albo e zmaga si z ni multimedalistka, cigle budzi to zdziwienie. - Wielu ludzi oczekuje, e tylko pewne okrelone osoby bd cierpiay na depresj: ci co stracili prac, ktrym si przydarzyo co zego. Ale take Ci, ktrzy odnosz spektakularne sukcesu, czsto przypacaj je depresj. Sukces te moe by steresogenny - mwi w rozmowie z Tokfm.pl dr Sawomir Murawiec, psychiatra.
Robin Williams nie yje, o tym pisz dzi wszystkie media. Jednym tchem dodajc, e genialny komik i aktor "do miesicy walczy z depresj". O to, czemu dziwi nas depresja u osb odnoszcych spektakularne sukcesy, rozmawiamy z psychiatr dr. Sawomirem Murawcem.

- Wielu ludzi oczekuje, e tylko pewne okrelone osoby bd cierpiay na depresj. Kiedy przysza do mnie dziennikarka z oczekiwaniem, e jej powiem, e na depresj cierpi tylko biedni, bezrobotni, ci co stracili prac, ktrym si przydarzyo co zego. Jest takie spoeczne oczekiwanie, e to bd konkretne osoby, ktre jestemy w stanie wcisn w ten schemat - mwi dr Murawiec. Jak wyjania, take ludzie sukcesu, take ci odnoszcy spektakularne sukcesy yciowe, czsto przypacaj je depresj czy jednoczenie, gdy osigaj te sukcesy, cierpi rwnie na depresj. - To nie jest takie proste i jednoznaczne, jakby si chciao wierzy. Nie da si powiedzie, e tylko u tych i tych wystpi - mwi dr Murawiec.

Typowa depresja szczytu

Czynnikw, ktre mog wywoa depresj, jest bardzo wiele. - Mog to by osoby, ktre co trac: pozycj, prac itp., ale mog by to te osoby bardzo wraliwe i przez to tym bardziej podatne na stres. Musimy pamita, e nawet sukces moe by czynnikiem stresogennym. Jest co takiego jak depresja szczytu, osoby, ktre wchodz w depresj, osigajc sukces. Mog to te by osoby, ktre atwo ulegaj myleniu typu: "mnie si nic nie udaje", "jestem beznadziejny itd. Jest co najmniej kilka rodzajw osobowoci, ktre mog sprzyja depresji - wyjania psychiatra.

Dzi depresja to ju choroba cywilizacyjna. Wedug wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) cierpie moe na ni nawet 15 proc. Europejczykw, a liczby wci rosn. - Z jednej strony diagnozujemy coraz wicej przypadkw, bo choby takie przypadki medialne skaniaj ludzi do autorefleksji. Akcje spoeczne uwiadamiaj ludziom, jakie s typowe objawy, wic mog te czasem zda sobie spraw, czy ich ten problem dotyczy. I mog si zgosi na leczenie - wyjania dr Murawiec. Kolejne czynniki to ciga niepewno, stres cywilizacyjny, nieustanna potrzeba sprawdzania si, udowadniania swojej pozycji, umiejtnoci i towarzyszce wielu poczucie, e nikt nie jest bezpieczny na dzisiejszym rynku pracy. Do tego dochodz obcienie chemiczne, zwizane z biologi, z ywnoci, ktr jemy, czy trybem ycia od strony biologicznej. - Ale trzeba pamita, e w kadym przypadku to jest indywidualna konfiguracja tych czynnikw - zaznacza dr Murawiec.

Narzekaj albo umiechaj si na si

Wydaje si, e te w wielu przypadkach nie zauwaamy, e kto wok nas cierpi na depresyjne zaburzenia. - Jednak rzecz to jest choroba, a druga rzecz to osobowo czowieka i to co on z ni robi - wyjania dr Murawiec. S osoby, ktre maj nawet niewielkie dolegliwoci, ale bardzo je eksponuj, narzekaj, skar si. Inne staraj si by dzielne, nie pokazywa nic po sobie, robi tak, eby nie byo wida. - Obie te osoby mog mie depresj, ale u jednej to bdzie bardzo widoczne, a druga bdzie staraa si to pokry umiechem, bdzie robi wszystko, eby nie pokaza swojej saboci, a do nieszczsnego niestety najczciej koca. I wtedy wszyscy s nagle ogromnie zaskoczeni - mwi psychiatra.

Wszelkie zaburzenia psychiczne to cigle tabu, jednak akurat depresja wydaje si coraz czciej pojawia w publicznym dyskursie. - Mam wraenie, e od pewnego czasu przyznanie si do depresji wchodzi w gr - ocenia psychiatra. O depresji zaczto mwi w mediach, a to pomaga ludziom, ktrzy maj takie problemy, przeama si i poszuka pomocy. - Niedawno przykad Justyny Kowalczyk dostarczy wzorca tym osobom, co tak si dzielnie trzymaj, e mona tak si nie poddawa, a jednoczenie szuka pomocy. Ten przykad pokaza, e nie musz cigle trzyma fasonu, e mog okaza sabo i e od tego nic si nie stanie. Ona pokazaa, e mona mie i depresj, i medal - podsumowuje.