"Die Welt": Lawina wnioskw o zasiek na polskie dzieci. Niemcy przeraeni: To moe kosztowa 600 mln euro

"Kady pracujcy obywatel UE ma prawo do zasiku na dziecko? - wyrok w Luksemburgu wywoa lawin wnioskw o zasiek rodzinny w Niemczech. Niemcy przeraeni: to moe kosztowa 600 mln euro. I na tym nie koniec.
"Poszo o 304 euro. O taki zasiek (Kindergeld) wnioskowa Waldemar Hudziski. Dzisiaj chodzi ju o kwot ponad p miliarda euro" - opisuje "Die Welt" kulisy sprawy, ktra znalaza swj fina w Trybunale Sprawiedliwoci UE w Luksemburgu. Mowa o przypadku Polaka, ktry przed szeciu laty przyjecha do Niemiec na trzy miesice. Do pracy sezonowej. W Polsce pozostawi dwjk dzieci. W pierwszym podejciu niemiecka kasa rodzinna (Familienkasse) odrzucia prob Hudziskiego o przyznanie wiadczenia, argumentujc, e wypata zasiku na jego dzieci ley w gestii Polski, a nie Niemiec. "Ostatecznie Polak przebywa w Niemczech tylko czasowo, a jego dzieci pozostaway w Polsce, gdzie rwnie wypacane s zasiki na dzieci. Zatem wykadni w tym wypadku jest polskie, a nie niemieckie prawo o zasikach socjalnych", relacjonuje gazeta stanowisko niemieckich urzdnikw.

Kady cudzoziemiec ma prawo do zasiku

"Trybuna Sprawiedliwoci UE w Luksemburgu przyzna racj Polakowi", kwituje dziennik. Krtko streszczajc sentencj wyroku: kady cudzoziemiec - obywatel UE ma prawo do zasiku na dziecko, jeli pracuje w Niemczech i "w peni podlega opodatkowaniu", bez wzgldu na to, gdzie mieszkaj jego dzieci.

"Casus Hudziskiego z czerwca 2012 w Niemczech zainteresowa jedynie czytelnikw czasopism branowych. W Polsce wiadomo musiaa rozej si lotem byskawicy. Inaczej nie daoby si w aden sposb wytumaczy powodzi wnioskw z Europy Wschodniej, gwnie z Polski, ktre wpyny po wyroku Trybunau do Federalnej Agencji Pracy (BA)" - ocenia dziennik. Wedug szacunkw Ministerstwa Finansw w Berlinie, na ktre powouje si "Die Welt", wyrok TS moe kosztowa niemieckich podatnikw okoo 600 mln euro. "Nie docenilimy konsekwencji orzeczenia", mwi dziennikowi Torsten Brandes, szef kasy rodzinnej, ktry to z ramienia Ministerstwa Finansw RFN zarzdza pul pienidzy na zasiki socjalne na dzieci.

Lawina wnioskw paraliuje urzdy

Zdaniem niemieckiego urzdnika mona byo spodziewa si wzrostu zainteresowania, ale, jak sam przyznaje dziennikowi, "ta fala zgosze ich zaskoczya" i dodaje, e naley przyj, e po rozpatrzeniu tej fali wnioskw "nastpi trwaa tendencja wzrostowa w iloci skadanych wnioskw". "Die Welt" podaje, e liczba skadanych dokumentw o zasiek rodzinny, ktre po uprawomocnieniu si wyroku wpyny do odpowiedniego urzdu w Niemczech, jedynie do koca 2013 roku wzrosa a o 30 procent.

Dzi jeszcze nie da si poda ich dokadnej liczby, poniewa "zbiega si to w czasie z oglnym wzrostem emigracji, zwaszcza z Europy Poudniowo-Wschodniej i Wschodniej"; obecnie w placwkach specjalizujcych si w prawie ponadpastwowym i midzypastwowym pitrzy si ich niemal 30 tysicy. "Wielu wnioskodawcw czeka od ponad roku na nalene im pienidze, pisze gazeta, w niektrych przypadkach opnienie siga roku 2012". "Lawina wnioskw czciowo sparaliowaa prac kas rodzinnych", narzeka na amach dziennika urzdnik i zapewnia jednoczenie, e nie ma opnie w wypacie biecych wiadcze na dzieci wychowywane w Niemczech. W placwce w Budziszynie (Bautzen) ilo pracy wzrosa o 70 procent. W tej niewielkiej miejscowoci w pobliu granicy z Polsk s rozpatrywane wszystkie wnioski dotyczce dzieci z Polski i Czech.

Obecnie pracuj dwa zespoy urzdnikw i organizowane s kolejne. Ponadto cz aplikacji rozpatruj urzdnicy z Chemnitz. Jedn z przyczyn duej liczby wnioskw jest to, e prawo do zasiku na dziecko - jak to zwykle bywa w ordynacji podatkowej - dotyczy okresu do czterech lat wstecz.

5 dni w Niemczech, weekend w Polsce

Dla wnioskodawcw to czysty interes. "Czasami suma odpowiada wartoci maego samochodu", przyznaje anonimowy urzdnik z Budziszyna. W skrajnych przypadkach kasa rodzinna wypacaa jednorazowo do 25 tysicy euro. Nic dziwnego, e czasem nerwy puszczaj samym urzdnikom, ktrzy narzekaj na to, na co przeznaczane s rwnie ich pienidze, pisze "Die Welt". "Zwaszcza w poniedziaki, gdy autobusy z Polski przywo Polakw do pracy w Niemczech oraz w pitki, kiedy wracaj do domw. "Autostrada prowadzi bezporednio do Budziszyna", mwi jeden z urzdnikw, i wyjania na prostym przykadzie, e "jeli pracownik zarabia 1000 euro miesicznie i ma dwoje dzieci - to jego "paca" z powodu zasiku wzrasta o prawie 40 procent.

Czasem jednoczenie wpywa 100 lub 200 wnioskw przygotowanych przez to samo biuro doradztwa podatkowego". "Pracownicy w Budziszynie wykonuj czasami herkulesow, biurokratyczn robot: trzeba sprawdzi dokumenty wystawiane w innych jzykach, wnika w zeznania podatkowe, potwierdza wiadectwa pracodawcy, dokumenty urzdu stanu cywilnego, dyplomy i wiadectwa", podkrela "Die Welt". "Naleny w Polsce zasiek rodzinny jest potrcany z zasiku nalenego w Niemczech. Niezalenie od wszystkiego, warto: podczas gdy w Niemczech rodzic dostaje184 euro na dwoje pierwszych dzieci, 190 na trzecie i 215 na kade kolejne dziecko, w Polsce to kwota od 10 do dwunastu euro, w zalenoci od wieku dzieci. Do tego dochodzi konieczno przeliczania wiadczenia w zalenoci od kursu walutowego".

Przy okazji dziennik pisze, e Niemcy z niepokojem patrz w kierunku Luksemburga. Tu jesieni br. zapadnie wyrok, ktry moe mie ogromne przeoenie na prac instytucji socjalnych w Niemczech: Wyrok ma zapa w innej, kontrowersyjnej sprawie: czy take obywatele UE poszukujcy pracy w Niemczech bd musieli otrzymywa zasiek, tzw. Hartz IV.

Artyku pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''