Suba zdrowia

Suba zdrowia to pastwowe suby odpowiedzialne za opiek zdrowotn obywateli. Termin ten jest uywany take dla oglnego opisania systemu ochrony zdrowia w pastwie.

Suba zdrowia – zaoenia
Po reformie z roku 1998, system opieki zdrowotnej w Polsce dziaa w oparciu o model ubezpieczeniowy. Z powodu jego niedoskonaoci, rozrasta si prywatna suba zdrowia, oferujca znacznie krtsze terminy oczekiwania na wizyty i zabiegi, finansowane z prywatnych rodkw pacjentw. Zdrowie i jego ochrona to podstawowe wartoci, do ktrych mamy prawo, zapisane w Konstytucji. Odpowiednie ustawy maj zapewni rwny dostp obywateli do wiadcze, ktre finansowane s rodkami publicznymi.

System ochrony zdrowia w Polsce – struktura organizacyjna
System ochrony zdrowia w Polsce opiera si na wiadczeniu usug pacjentom, objtym ubezpieczeniem, przez rne podmioty. Patnikiem tych usug z ramienia budetu pastwa jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Nad prawidowoci przebiegu caego procesu czuwaj jednostki kontrolne na czele z Pastwow Inspekcj Sanitarn i Farmaceutyczn oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. Nadzr peni take przedstawiciele wojewodw i Ministerstwa Zdrowia.

Gwne problemy polskiego systemu ochrony zdrowia
System ochrony zdrowia w Polsce uznawany jest za jeden z najgorszych w Europie. Najwiksze problemy to trudnoci z dostpem do specjalistw, zwaszcza za do lecznictwa szpitalnego. Wynika to z niskich limitw zakontraktowanych przyj, ktre s niewystarczajce w stosunku do potrzeb. Kolejny problem to niskie pace pracownikw, ktre powoduj liczne protesty i sta emigracj specjalistw, a co za tym idzie - ich niedobr. Kolejna wada systemu to zbyt maa liczba wiadcze objtych ubezpieczeniem.

suba zdrowia