Agent Tomek

Agent Tomek, czyli Tomasz Kaczmarek by politykiem i posem na Sejm VII kadencji. Sta si jedn z najgoniejszych postaci na polskiej scenie politycznej.

Wczesne ycie i kariera w polskich subach
Tomasz Kaczmarek urodzi si w 1976 roku we Wrocawiu. Jako mody czowiek odnosi sukcesy jako pywak - midzy innymi czterokrotnie zajmowa drugie miejsce w mistrzostwach Polski juniorw. Karier w subach zacz w latach 90. w roku 1995 wstpujc do policji. W kolejnych latach kontynuowa nauk, w 2006 roku zdobywajc na Uniwersytecie Wrocawskim tytu magistra na wydziale socjologii. Jego kariera zawodowa rozwijaa si rwnolegle – Kaczmarek w cigu kilku lat pracowa w kilku wydziaach policji. W roku 2002 uzyska tytu Agenta, czyli zdoby uprawnienia do pracy pod przykryciem.

Agentem Tomkiem sta si w roku 2006, kiedy powstao Centralne Biuro Antykorupcyjne. Kaczmarek sta si jego funkcjonariuszem, otrzymujc pseudonim Tomasz Maecki i Tomasz Piotrowski. Pracujc pod przykryciem bra udzia w licznych akcjach, z ktrych kilka zyskao znaczny rozgos. Jedn z najwaniejszych byo ujawnienie dziaa Beaty Sawickiej, wczesnej posanki Platformy Obywatelskiej, ktra dopuszczaa si tak zwanego ustawiania przetargw publicznych. Rozpracowywanie tych gonych spraw spowodowao, e sta si jednym z najbardziej znanych funkcjonariuszy w Polsce.

Dalsza kariera
Tomasz Kaczmarek przesta by czynnym agentem w roku 2010, przechodzc do pracy biurowej. Wkrtce po tym odszed z pracy w subach, przechodzc na emerytur. Zaj si dziaalnoci gospodarcz, zakadajc firm wiadczc usugi z zakresu wywiadu gospodarczego. W roku 2011 rozpocz te karier polityczn, zdobywajc mandat poselski z list Prawa i Sprawiedliwoci.

agent Tomek