UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma przeciwdziałać monopolowi na rynku oraz chronić prawa konsumenckie. Powstał w 1990 roku. Na stronie UOKiK działa centrum elektroniczne udzielające darmowych porad.

Przed powołaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działania antymonopolowe należały do kompetencji Ministra Finansów. Był to pierwszy tego typu organ w gospodarce wolnorynkowej w Polsce. W 1990 roku został powołany Urząd Antymonopolowy, który przejął dotychczasowe działania Ministra Finansów w dziedzinie zapobiegania monopolowi i kontroli uczciwej konkurencji na rynku. Organ ten od początku działalności podlegał Radzie Ministrów. W 1996 roku zmieniono nazwę Urzędu Antymonopolowego na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu to centralny organ administracji rządowej. Może być powołany i odwołany przez Prezesa Rady Ministrów, a nabór na to stanowisko jest otwarty. Od 1990 do 2014 roku funkcję Prezesa Urzędu pełnili: Anna Fornalczyk, Andrzej Sopoćko, Tadeusz Aziewicz, Cezary Banasiński, Marek Niechciał, Małgorzata Krasnodębska–Tomkiel oraz Adam Jasser. UOKiK jest finansowany z budżetu państwa, a najważniejszym źródłem dochodu urzędu są kary nakładane na przedsiębiorstwa nieprzestrzegające przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Centrala UOKiK znajduje się w Warszawie. Oprócz niej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma również jednostki w: Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Krakowie oraz Katowicach. Urząd obejmuje także 15 komórek organizacyjnych. Są to m.in. Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Ochrony Interesów Konsumentów, Departament Nadzoru Rynku, Departament Budżetu i Administracji, czy Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

UOKiK