Romowie

Romowie to specyficzna grupa etniczna, zwana take nieterytorialnym narodem. Korzenie tej grupy sigaj Indii. W Polsce, funkcjonuje potoczna nazwa narodowoci romskiej – cyganie.

Romowie i ich charakterystyka
Nie da si w jednoznaczny sposb scharakteryzowa tej grupy etnicznej, poniewa jest niezwykle zrnicowana, zarwno pod wzgldem kulturowym, jak i jzykowym. Czonkowie zamieszkuj praktycznie w kadym kraju na wiecie, tworzc tzw. diaspory. Najwiksze skupiska znajduj si w krajach Ameryki Poudniowej oraz Europy. Jedyny wsplny mianownik wszystkich grup, okrelanych mianem Romw, to kultura i system wartoci, oparty o specyficzne zwyczaje oraz kodeks postpowania. Poszczeglne grupy posuguj si dialektami jzyka romskiego oraz jzykami krajw, ktre zamieszkuj. Zrnicowanie religijne cyganw obejmuje wszystkie religie monoteistyczne oraz inne wierzenia.

Romowie w Polsce
Pierwsze wzmianki o charakterze historycznym o cyganach w Polsce sigaj pocztkw XV wieku. Zmieniajce si uwarunkowania polityczno – spoeczne pozwalay na okresowe, spokojne wspistnienie grupy w polskim spoeczestwie. W okresach szczeglnego napicia politycznego pojawiay si rnorodne przeladowania. Szczeglnie duym uznaniem cieszya si natomiast kultura romska, ktra odznacza si wysokim kunsztem muzycznym i zdolnociami w zakresie kowalstwa. Obecnie na terenach Polski zamieszkuje kilka grup Romw, ktre wydzieliy si ze spoecznoci napywowych z rnych rejonw wiata. Cz z nich prowadzia jeszcze do niedawna koczowniczy tryb ycia.

Cyganie w Polsce
Hermetyczno cyganw w Polsce oraz rnorodne naleciaoci kulturalno – spoeczne powoduj, i grupa ta jest postrzegana do krytycznie. Ostracyzm wie si ze specyficznym wyobraeniem cyganw. W efekcie nie integruj si oni spoecznie, na przykad nie posyaj dzieci do publicznych szk. Szykany ze strony innych dzieci, saba znajomo jzyka polskiego oraz skupienie na kultywowaniu tradycyjnych wartoci, nie pozwala na pokonywanie barier u najmodszych, dajc w efekcie dugofalowe, negatywne skutki.

Romowie