RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) jest jednym z organw wadzy pastwowej. Jego gwnym zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem w Polsce praw czowieka i badanie wszystkich spraw, w ktrych mogo doj do naruszenia praw obywatelskich. Takich urzdnikw okrela si szwedzkim terminem ombudsman. Jest to urzdnik niezaleny od wszelkich naciskw politycznych. Jego zadanie polega na udzieleniu pomocy obywatelowi w sytuacji, gdy ten nie ma ju dostpnych adnych instrumentw prawnych.

RPO – historia i podstawowe zadania
Urzd Rzecznika Praw Obywatelskich powsta jeszcze w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Stao si to w roku 1987. Zaoeniem jest powoywanie na ten urzd wycznie ludzi, ktrzy w aden sposb nie s zwizani z ugrupowaniami politycznymi ani te nie peni innych stanowisk pastwowych. Rzecznik Praw Obywatelskich ma by osob cakowicie niezalen, ktra nie prowadzi adnej dziaalnoci kolidujcej z charakterem zajmowanego stanowiska.

Do powoania Rzecznika Praw Obywatelskich potrzebna jest specjalna uchwaa Sejmu. Zgod na powoanie kandydata wyrazi musi Senat. Wniosek o powoanie kandydata na to stanowisko skada Marszaek Sejmu albo grupa minimum 35 posw. Rzecznik Praw Obywatelskich powoywany jest na picioletni kadencj.

Zadaniem RPO jest monitorowanie wszystkich sytuacji, w ktrych mogo doj do naruszenia praw obywatelskich. Mona zgasza do niego wszystkie nieprawidowoci w pracy sdw czy innych instytucji pastwowych.

Rzecznicy Praw Obywatelskich
Pierwsz osob powoan na stanowisko RPO bya Ewa towska; jej kadencja trwaa w latach 1987–1992. Kolejni Rzecznicy RPO to: Tadeusz Zieliski (1992–1996), Adam Zieliski (1996–2000), Andrzej Zoll (2000–2005), Janusz Kochanowski (2006–2010; kadencja zosta przerwana z powodu mierci Rzecznika w katastrofie rzdowego Tu–154 w Smolesku. Tymczasowo funkcj RPO peni jego zastpca, Stanisaw Trociuk), Irena Lipowicz (2010–2015). We wrzeniu 2015 na stanowisko RPO powoano Adama Bodnara.

RPO