Ministerstwo Sprawiedliwoci

Ministerstwo Sprawiedliwoci - urzd pomocniczy Ministra Sprawiedliwoci. Stanowi naczelny organ administracji rzdowej. Urzd ten powsta w 1917 roku. Siedziba Ministerstwa Sprawiedliwoci mieci si w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 11, w dawnej kamienicy dochodowej Bohdanowicz.

Dzia sprawiedliwo

Sprawiedliwo to dzia, ktry obejmuje nastpujce sprawy: sdownictwo; prokuratura, notariat, adwokatura i radcy prawni (w zakresie wynikajcym z przepisw); kary i rodki wychowawcze oraz rodki poprawcze; sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Minister Sprawiedliwoci - funkcje i kompetencje

Na mocy Konstytucji RP od 29 grudnia 1989 roku Minister Sprawiedliwoci jest czonkiem Krajowej Rady Sdownictwa. Od 31 marca 1990 roku do 30 marca 2010 roku oraz ponownie od 3 marca 2017 roku Minister Sprawiedliwoci peni rwnoczenie funkcje prokuratora generalnego.

Zakres dziaa Ministra Sprawiedliwoci obejmuje przede wszystkim kierowanie dziaem administracji rzdowej. Ponadto Minister Sprawiedliwoci jest dysponentem 15 i 37 czci budetu krajowego.

Minister Sprawiedliwoci nadzoruje nastpujce jednostki organizacyjne: Centralny Zarzd Suby Wiziennej, Instytut Ekspertyz Sdowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie, Instytut Wymiaru Sprawiedliwoci, Krajowa Szkoa Sdownictwa i Prokuratury.

Za przygotowywanie projektw kodyfikacji prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz karnego odpowiada minister waciwy do spraw sprawiedliwoci. Jest waciwy w sprawach sdownictwa niezastrzeonych odrbnymi przepisami dotyczcymi kompetencji innych organw RP, przestrzegajc zasady niezawisoci sdziowskiej.

Organy wsppracujce

Organy dziaajce przy Ministrze Sprawiedliwoci to: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, Rada Gwna ds. Spoecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, Rada ds. Pokrzywdzonych Przestpstwem, Spoeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwizywania Konfliktw i Sporw, Rada Polityki Penitencjarnej, Rada Spoeczna ds. Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwoci w Polsce, Midzyresortowa Komisja Orzekajca.

Ministerstwo Sprawiedliwoci