KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji to organ pastwowy, ktrego zadaniem jest nadzr nad zachowaniem wolnoci sowa oraz prawa do informacji w telewizji i radiofonii. KRRiT utworzona zostaa w 1993 roku, a jej gwna siedziba znajduje si na skwerze kard. Stefana Wyszyskiego w Warszawie.

Zasady dziaania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji okrelone s przez ustaw z 1992 roku o radiofonii i telewizji. KRRiT liczy piciu czonkw, ktrzy wybierani s przez: Prezydenta RP (2 czonkw), Sejm RP (2 czonkw) oraz Senat (1 czonek). Osoby zasiadajce w radzie mianowane s na 6 lat, cho kadencja moe ulec skrceniu decyzj Sejmu i Senatu, ktr nastpnie musi zatwierdzi Prezydent. Rada posiada przewodniczcego i zastpc. Przewodniczcy wybierany jest przez czonkw rady, a zastpca przez przewodniczcego. Dochody i wydatki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji finansowane s z budetu pastwa. W roku 2014 wydatki rady wynosiy 21,3 mln z., natomiast dochody opieway na 27,7 mln z. rednie wynagrodzenie brutto w KRRiT w 2014 roku wynosio 6326 z. Za bdy konstytucyjne popenione w ramach dziaa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jej czonkowie odpowiadaj przed Trybunaem Stanu. Do uprawnie rady nale m.in. mianowanie rad nadzorczych spek telewizji publicznej, wyznaczanie kar pieninych nadawcom, zarzdzanie rodkami z abonamentu radiowo–telewizyjnego oraz przyznawanie koncesji na nadawanie sygnau radiowego i telewizyjnego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma prawo do przyznawania nagrd zwizanych z nadzorowanymi mediami. Naley do nich m.in. Nagroda im. dr Pawa Stpki przyznawana za najlepsze rozprawy doktorskie oraz wydawnictwa z dziedziny mediw elektronicznych. Czonkowie KRRiT przyznaj rwnie Grand Prix im. Witolda Zadrowskiego w dziedzinie reportau i dokumentu. A take Wielk Nagrode Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej przyznawan dwm najlepszym aktorom Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej.

KRRiT