GIODO

GIODO to specjalny organ państwowy, którego zadaniem jest ochrona interesów konsumenta w dziedzinie danych osobowych.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – podstawowe informacje
GIODO to organ powołany w roku 1997. 29 sierpnia tego roku uchwalono nową ustawę o ochronie danych osobowych. Dokument ten określa wiele szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz uprawnień firm czy instytucji, które otrzymują je od swoich klientów. Wprowadził on konkretne przepisy dotyczące ich przechowywania i wykorzystywania. Jednym z najważniejszych postanowień było właśnie powołanie Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pierwszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych została Ewa Kulesza. Kadencja Inspektora trwa cztery lata. Za powoływanie GIODO odpowiedzialny jest Sejm; decyzja musi zostać zatwierdzona również przez Senat.

Zadania Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolowanie i sprawdzanie, czy przetwarzanie danych osobowych przez poszczególne instytucje i firmy w Polsce odbywa się zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Można do niego kierować wszystkie skargi dotyczące naruszenia tych przepisów i jakichkolwiek nieprawidłowości. Jego kompetencje obejmują także wystawianie opinii dotyczących wyroków sądowych w sprawach związanych z danymi osobowymi. Organ odpowiedzialny jest także za prowadzenie rejestru zbiorów danych, czyli jawnego, ogólnokrajowego zbioru danych osobowych gromadzonych przez poszczególne firmy i instytucje.

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych współpracuje z podobnymi organami z innych krajów. Ma to usprawnić wymianę danych osobowych pomiędzy różnymi państwami i zapewnienie ich obywatelom pełnego bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw, szkoleń i projektów, które mają poprawiać poziom ochrony danych osobowych w Polsce. Wdrażanie na tym polu nowych rozwiązań i poprawianie jakości prawa należy do najważniejszych jego zadań.

GIODO