GIODO

GIODO to specjalny organ pastwowy, ktrego zadaniem jest ochrona interesw konsumenta w dziedzinie danych osobowych.

Gwny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – podstawowe informacje
GIODO to organ powoany w roku 1997. 29 sierpnia tego roku uchwalono now ustaw o ochronie danych osobowych. Dokument ten okrela wiele szczegw dotyczcych przetwarzania danych osobowych oraz uprawnie firm czy instytucji, ktre otrzymuj je od swoich klientw. Wprowadzi on konkretne przepisy dotyczce ich przechowywania i wykorzystywania. Jednym z najwaniejszych postanowie byo wanie powoanie Gwnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pierwszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zostaa Ewa Kulesza. Kadencja Inspektora trwa cztery lata. Za powoywanie GIODO odpowiedzialny jest Sejm; decyzja musi zosta zatwierdzona rwnie przez Senat.

Zadania Gwnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Gwny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest odpowiedzialny za kontrolowanie i sprawdzanie, czy przetwarzanie danych osobowych przez poszczeglne instytucje i firmy w Polsce odbywa si zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie. Mona do niego kierowa wszystkie skargi dotyczce naruszenia tych przepisw i jakichkolwiek nieprawidowoci. Jego kompetencje obejmuj take wystawianie opinii dotyczcych wyrokw sdowych w sprawach zwizanych z danymi osobowymi. Organ odpowiedzialny jest take za prowadzenie rejestru zbiorw danych, czyli jawnego, oglnokrajowego zbioru danych osobowych gromadzonych przez poszczeglne firmy i instytucje.

Gwny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wsppracuje z podobnymi organami z innych krajw. Ma to usprawni wymian danych osobowych pomidzy rnymi pastwami i zapewnienie ich obywatelom penego bezpieczestwa. Jest odpowiedzialny za wspieranie inicjatyw, szkole i projektw, ktre maj poprawia poziom ochrony danych osobowych w Polsce. Wdraanie na tym polu nowych rozwiza i poprawianie jakoci prawa naley do najwaniejszych jego zada.

GIODO