Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądownictwa międzynarodowego. Jego siedziba od 1995 roku znajduje się w Strasburgu. Zastąpił on Europejską Komisję Praw Człowieka oraz Trybunał Praw Człowieka i stał się organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że kompetencje Trybunału określa ta konwencja. Decyduje on w sprawach związanych z obywatelami 47 państw członkowskich Rady Europy.

Europejski Trybunał Praw Człowieka działa w sześciu formach organizacyjnych. Należy do nich Wielka Izba Trybunału, w której skład wchodzi 17 sędziów rozpatrujących odwołania od orzeczeń oraz skargi, które przekazuje izba Trybunału. Kolejnym organem jest Zgromadzenie Plenarne Trybunału, które stanowią wszyscy sędziowie. Zgromadzenie Plenarne zajmuje się wyłącznie rozpatrywaniem spraw administracyjnych. O tym, czy Wielka Izba Trybunału ma zająć się rozpatrzeniem danego orzeczenia, decyduje Panel Wielkiej Izby, w którego skład wchodzi 5 sędziów. Trybunał rozpatruje skargi w składzie 7 sędziów. Należą oni do Izby Trybunału. W skład Trybunału wchodzi także Komitet Trybunału, który stanowi 3 sędziów. Urzędem podlegającym Europejskiemu Trybunałowi jest sędzia, który może zasiadać jednoosobowo. Zajmuje się on wówczas badaniem dopuszczalności złożonych skarg. Nie może jednak pochodzić z państwa, przeciw któremu dana skarga została złożona.

Liczba sędziów Trybunału równa jest liczbie państw, które podlegają temu organowi. Jest ich zatem 47. Kompetencje sędziego określone są w art.. 21 ust. 1 Konwencji. Według niego sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Kadencja sędziów Trybunału trwa 9 lat. Nie ma jednak możliwości ponownego wyboru. Sędzia Trybunału nie może mieć więcej niż 70 lat, a więc z dniem ukończenia tego wieku automatycznie kończy się jego kadencja. Polskimi sędziami Trybunału byli: Jerzy Makarczyk, Lech Garlicki oraz Krzysztof Wojtyczek.

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Więcej o:

Europejski Trybunał Praw Człowieka