EBC

Integracja europejska prowadzona pod sztandarami Unii Europejskiej przebiega na wielu różnych polach. Podstawowe działania są prowadzone przede wszystkim w dziedzinie ekonomii, bowiem bez ujednolicenia rynków i polityki pieniężnej poszczególnych państw bliższa integracja byłaby niemożliwa. Z tego też powodu w ramach UE działa kilka instytucji odpowiedzialnych za ustalanie wspólnej polityki pieniężnej. Jedną z najważniejszych jest Europejski Bank Centralny.

Historia EBC
Europejski Bank Centralny został powołany w roku 1998. Wcześniej za podobne działania i zadania odpowiedzialny był Europejski Instytut Walutowy, który posiadał jednak bardziej ograniczone kompetencje. Powołanie Europejskiego Banku Centralnego ściśle wiązało się z wprowadzaniem w poszczególnych krajach europejskich wspólnej waluty – euro. Razem z bankiem powstał Eurosystem, obejmujący na początku banki centralne 11 krajów Unii Europejskiej. Z czasem do Eurosystemu zaczęły dołączać kolejne państwa, które zastępowały swoje waluty narodowe wspólną walutą - euro.

Jednym z pierwszych zadań Europejskiego Banku Centralnego było skoordynowanie działań związanych z zastępowaniem walut narodowych euro. Początkowo waluta ta funkcjonowała jedynie w obrocie bezgotówkowym. Dopiero na początku 2002 roku zaczęto wprowadzać do obiegu banknoty i monety.

Pierwszym prezesem EBC był pochodzący z Holandii Wim Duisenberg. Drugą kadencję sprawował francuski ekonomista Jean-Claude Trichet. W roku 2011 trzecim prezesem EBC został pochodzący z Włoch Mario Dranghi.

Polska nie jest członkiem Eurosystemu, a prezes NBP nie zasiada w Radzie Prezesów EBC. Ma to związek z tym, że w naszym kraju nie wprowadzono euro. Przedstawiciel NBP bierze jednak udział w pracach tej instytucji i zasiada w Radzie Ogólnej EBC.

Zadania i kompetencje Europejskiego Banku Centralnego
EBC pełni rolę banku centralnego dla wszystkich krajów należących do strefy euro. W związku z tym do jego kompetencji należy ustalanie wspólnej polityki walutowej dla tych państw, nadzorowanie ich systemów bankowych i współpraca z instytucjami finansowymi poszczególnych krajów. EBC ma prawo do emitowania wspólnej europejskiej waluty i ustalania podstawowych stóp procentowych.

EBC

Więcej o:

EBC