Matura ustna 2016 z języka angielskiego

Bezpośredni kontakt z komisją egzaminacyjną to jeden z najbardziej stresujących momentów na maturze ustnej z języka angielskiego. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje na matury ustnej oraz przykładowe pytania.
Matura 2016: egzamin ustny. Co sprawdza matura z angielskiego?

Matura ustna 2016 z angielskiego sprawdza kompetencję komunikacyjną maturzystów. W tym celu sprawdzane jest opanowanie przez maturzystów wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Oprócz tego maturzyści mają prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii oraz geografii, przygotowane w języku będącym drugim językiem nauczania, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN.

Matura 2016: matura z angielskiego - wymagania CKE

Wymagania ogólne na maturze z angielskiego:

Znajomość środków językowych.

Tworzenie wypowiedzi.

Reagowanie na wypowiedzi.

Przetwarzanie wypowiedzi.

Wymagania szczegółowe:

- zakres tematyczny,

- tworzenie wypowiedzi ustnych,

- reagowanie w formie ustnej,

- przetwarzanie tekstu w formie ustnej,

- stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.

Matura z angielskiego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut i ma formę rozmowy pomiędzy maturzystą, a egzaminującym. Rozmowę obserwuje też drugi nauczyciel. Nie bierze on jednak aktywnego udziału podczas matury ustnej z angielskiego. Zestaw maturalny każdego maturzysty składa się z dwóch zadań i zawiera ikonografikę oraz pytania w języku obcym do zadania 1., a także polecenie w języku polskim do zadania 2.

Przykładowe pytania na maturze ustnej