Dariusz Łuczak kandydatem na nowego szefa ABW

29.03.2013 08:53
Siedziba ABW w Warszawie

Siedziba ABW w Warszawie (Fot. Jacek Łagowski / Agencja Gazeta)

Premier Donald Tusk rozpoczął procedurę opiniowania kandydata na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kandydatem na to stanowisko jest płk Dariusz Łuczak, pełniący obecnie obowiązki szefa ABW.
Płk Dariusz Łuczak przejął obowiązki szefa ABW po styczniowej dymisji Krzysztofa Bondaryka. Zgodnie z ustawą o ABW w przypadku "zwolnienia stanowiska szefa Agencji lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, Prezes Rady Ministrów może powierzyć pełnienie obowiązków szefa, na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jego zastępcy lub innej osobie". Oznacza to, że rozpoczęta przez premiera procedura powinna się zakończyć do połowy kwietnia.

"To jest wybór mniejszego zła"

- Spodziewałem się, że to będzie pułkownik Dariusz Łuczak, ponieważ nikt inny prawdopodobnie nie chciał się zgodzić na objęcie tego stanowiska. To jest wybór mniejszego zła - powiedział PAP przewodniczący sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych Marek Opioła z PiS.

Marek Biernacki z PO podkreślił natomiast, że Łuczak to oficer, który wstąpił do służby już w III RP, a w ostatnim czasie się rozwinął. - Dużo wnosił jako zastępca szefa ABW, a potem jako p.o. szefa - ocenił Biernacki. Jego zdaniem ta nominacja oznacza, że w ABW będzie zachowana ciągłość po odejściu poprzedniego szefa. - Dla ABW jest to zamknięcie tego okresu smuty, bezkrólewia - wiadomo, że jest szef i jest pewna kontynuacja i to jest ważne - powiedział.

Bezpieczeństwo, kontrwywiad i zwalczanie terroryzmu

54-letni Dariusz Łuczak z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia w białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku.

Gdy minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego Krzysztof Kozłowski zaczął tworzyć nowe służby, Łuczak wstąpił do UOP. W latach 1999-2001 pełnił tam funkcję zastępcy szefa, a od roku 2001 do 2002 szefa delegatury. Od 2002 do 2008 roku stał na czele białostockiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, powstałej w miejsce Urzędu Ochrony Państwa.

Od 2008 do 2011 roku był dyrektorem departamentu ochrony ekonomicznych interesów państwa i zwalczania przestępczości zorganizowanej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W latach 2011-2012 był odpowiedzialny za trzy departamenty: bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, kontrwywiadu oraz zwalczania terroryzmu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym samym czasie pełnił również obowiązki dyrektora delegatury stołecznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą współtworzył.

Od 16 stycznia 2013 roku pełni obowiązki szefa ABW.

Zobacz także
Komentarze (11)
Dariusz Łuczak kandydatem na nowego szefa ABW
Zaloguj się
 • andaraos

  0

  cd.

  41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądowa bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków oskarżycieli, informatorów).
  42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partie, którzy swa działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy odwołać ich ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrowa do późniejszej wymiany.
  43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, minister, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciw ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.
  44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczanie do tych funkcji ludzi z awansów, mających niższe kwalifikacje.
  45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu.

  Jak jest po 1989 roku?

 • andaraos

  0

  cd.

  31. Spowodować aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcje artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.
  32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno dopuszczać do jej zmniejszenia ani pozwolić na sprawną prace.
  33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemyśle wydobywczym i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuszczać do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.
  34. Szczególnej obserwacji poddać kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowanie, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.
  35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji miedzy przedmiotami, do ograniczenia greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranie królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym wprowadzić wąskie specjalizacje.
  36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.
  37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.
  38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależną od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, nasza kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejąca nienawiść do nas
  39. Zadbać o budowę dróg i mostów oraz licznych połączeń aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko z każdej strony dotrzeć do punktów oporu lub koncentracji sił opozycji.
  40. Pilnować aby aresztować przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi, lub aresztować ich za wykrocznia kryminalne.

  cdn.

 • andaraos

  0

  cd.

  16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą jedynie się zajmować sposobem wykonywania zleconych żądań.
  17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inna pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświaty, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych.
  18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.
  19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk z których pochodzą.
  20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.
  21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilość amunicji do wszystkich rodzajów broni z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu, prowadzić swoiste rozliczenie.
  22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje badawcze.
  23. Należy zwrócić szczególna uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalne instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W przypadku głośnych odkryć spowodować sprzedanie ich za granice. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.
  24. Spowodować zakłócenia punktualności transportów (z wyjątkiem transportów określonych w instrukcji NK552-46)
  25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać tam stawiane wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linie określona w instrukcjach.
  26. Popularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.
  27. Wystąpienia publiczne władz krajowych mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne ale nie mogą doprowadzić do zjednoczenia ducha narodu.
  28. Zwrócić baczna uwagę czy w odbudowanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.
  29. Przy budowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe wpływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.
  30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowle inwentarza lub gromadzenia żywności na dłużej i w większych ilościach.

  cdn.

 • andaraos

  0

  Tak było po 1947 roku:

  Tajna Instrukcja NK/003/47

  1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkania z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.
  2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem, a ludnością cywilna kraju. Nie dopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez nasza kadrę oficerska, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.
  3. Przyśpieszyć likwidacje krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP, AK, BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.
  4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności wysyłać żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.
  5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedna organizacje i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska były obsadzone przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.
  6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedna organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.
  7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji i postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo) tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.
  8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących jednać sobie popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.
  9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.
  10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).
  11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości i rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można tez również nazywać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilości towarów wysysanych przez nas do krajowców, ale wspominała,, że to w ramach wymiany handlowej.
  12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.
  13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak aby prowadzenie gospodarstwa stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności należy przystąpić do kolektywizacji. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinności wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.
  14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.
  15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadne z nich nie powinno mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

  cdn.

 • phillip_lee_81

  0

  A to jakiś krewny Aleksandra Łuczaka ?

 • kapralzbrujev

  Oceniono 3 razy -1

  Ma, solidarnościowy wypierdek, słuszny życiorys oraz zerowe kwalifikacje, więc go zatwierdzą. Podobnie, jak kiedyś szefem UOP zrobili etnografa, prowokatora i kapusia, niejakiego Kostka Miodowicza, którego własny ojciec - przewodniczący komuszych związków zawodowych - nie potrafił wychować na przyzwoitego człowieka. Patrz: afera Cimoszewicza w wyborach prezydenckich.

 • szymek_50

  Oceniono 1 raz 1

  Niech się stanie.

 • bilu46

  Oceniono 4 razy 0

  A naszym kandydatem jest WSz. Pan Szkatuła . Na pewno będzie lepszy . Przez wiele lat wszystkie polskie psy mogły mu nagwizdać . Bierz pan fachowców , a nie urzędasów , panie donek !!!

 • dziadekjam

  Oceniono 11 razy 3

  "Premier Donald Tusk rozpoczął procedurę opiniowania kandydata na szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego."
  ====================================================================
  Zgoda Waszyngtonu i Watykanu jest?

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Najnowsze informacje