Jacek Sasin

Jacek Sasin

Jacek Sasin to urodzony w Warszawie w 1969 roku polityk i samorządowiec, który zajmował takie stanowiska, jak wojewoda mazowiecki czy zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP. Jest także posłem na Sejm VII oraz VIII kadencji. Studiował historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Fundacji ?Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W dalszej kolejności zajmował stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego w dzielnicy Śródmieście oraz urząd I wicewojewody mazowieckiego.

W przedterminowych wyborach z roku 2007 bezskutecznie starał się o stanowisko posła startując z listy Prawa i Sprawiedliwości. W tym samym roku zaczął pełnić funkcję doradcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a po dwóch latach objął urząd szefa Kancelarii Prezydenta. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 29 134 głosy i uzyskał tym samym mandat poselski. Trzy lata później startował w wyborach samorządowych bez powodzenia ubiegając się o urząd prezydenta miasta Warszawy. Z kolei w wyborach parlamentarnych uzyskał reelekcję zdobywając 43 250 głosów. Jest członkiem Polsko-Algierskiej, Polsko-Katarskiej oraz Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej.

Zasiada między innymi w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów, Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego, Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343) oraz Komisji Finansów Publicznych.

Pozostali:

Jacek Wilk - Jacek Żalek - Jakub Kulesza - Jakub Rutnicki - Jan Duda

Jacek Sasin